ýolukmak ýo‧luk‧mak işlik

Duçar bolmak, sataşmak, duşmak, uçramak.

 • Bilmeýän sen muňa nireden ýolukdyň? (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Kelläňe gaýsar diýen bir dert ýolugypdyr. («Görogly» eposy)

 • Myhmanlar: -- Bu öýe ýaman zat ýolugypdyr, biz bäri basym gaýdaly -- diýenler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýolukmak - ýolugýar, ýolugar, ýolugypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýolugan
 • ýolugandygy
 • ýolugandyklary
 • ýolugandyklaryny
 • ýolugandyr
 • ýoluganlaryň
 • ýoluganlygy
 • ýoluganyny
 • ýolugar
 • ýolugarlar
 • ýolugarsyň
 • ýolugaýjak
 • ýolugaýsa
 • ýolugyp
 • ýolugypdyr
 • ýolugýan
 • ýolugýandygy
 • ýolugýarlar
 • ýolukdy
 • ýolukdym
 • ýolukdyň
 • ýolukjak
 • ýolukmagy
 • ýolukmak
 • ýolukmakdan
 • ýolukmandygymy
 • ýolukmazdan
 • ýoluksa