ýok ýok 1

Ýokup galan galyndy, ýokundy.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ýok - ýokum, ýokuň.

ýok bolmazlyk

Örän az bolmaklyk.

 • Ikimiz iýjek bolsak, agzymyza ýok hem bolmaz. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

ýok ýok 2

[ýo:k]

 1. Bir zat inkär edilip jogap berlende aýdylýan modal söz.

  • Ertir teatra gitjekmi? -- Ýok.

 2. Bar bolmadyk.

  • Tejende az sanly gyzyl gwardiýadan başga goşun güýji ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýok ýerden bar eden, ýonuşgadan don eden. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýok - ýogum, ýoguň.

ýoga çykarmak

Bolgusyz zada harçlap gutarmak, ýok etmek, ýoklamak.

ýoguna (ýanmak) köýmek

Ýok etmek, ýok edip dynmak, ýoklamak.

 • Artyk, onuň ýoguna köýmek çäresine girişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýok bolmak

 1. Baş alyp gitmek.

 2. Ýitmek, ýogalmak.

ýok etmek

 1. Ýitirim etmek, ýitirmek, ýoklamak.

  • Zadyny ýok etmek.

 2. Ýatyrmak, aýyrmak.

 3. Derbi-dagyn etmek, çym pytrak etmek.


Duş gelýän formalary
 • ýoga
 • ýogam
 • ýogum
 • ýoguma
 • ýogumy
 • ýogumyza
 • ýogun
 • ýoguna
 • ýogunam
 • ýoguny
 • ýoguň
 • ýoguňa
 • ýoguňam
 • ýoguňy
 • ýogy
 • ýok-da
 • ýokda
 • ýokdam
 • ýokdan
 • ýokdandyr
 • ýokdugy
 • ýokdugymy
 • ýokdugyna
 • ýokdugynda
 • ýokdugyndan
 • ýokdugyny
 • ýokdugynyň
 • ýokduk
 • ýokduklary
 • ýokduklaryny
 • ýokdular
 • ýokdum
 • ýokdur
 • ýokduram
 • ýokdurlar
 • ýokduň
 • ýokdy
 • ýokja
 • ýoklar
 • ýoklaram
 • ýoklary
 • ýoklary-da
 • ýoklaryn
 • ýoklaryny
 • ýoklaryň
 • ýokluga
 • ýoklugam
 • ýoklugy
 • ýoklugydy
 • ýoklugydyr
 • ýoklugym
 • ýoklugyma
 • ýoklugymda
 • ýoklugymy
 • ýoklugymyz
 • ýoklugymyzy
 • ýoklugyna
 • ýoklugynam
 • ýoklugynda
 • ýoklugyndan
 • ýoklugyndandyr
 • ýoklugyndanmy
 • ýoklugyny
 • ýoklugynyň
 • ýoklugyň
 • ýoklugyňa
 • ýoklugyňy
 • ýokluk
 • ýoklukdan
 • ýoklukdyr
 • ýokly
 • ýokmudyr
 • ýokmuka
 • ýokmuş
 • ýokmuşmy
 • ýokmy
 • ýoksuzlyk
 • ýoksuzlykda