ýitmek ýit‧mek işlik

 1. Gaçyp ýogalmak, gaçyp galmak, gürüm-jürüm bolmak.

  • Ýiten pyçagyň sapy altyn. (nakyl)

 2. Azaşyp başga ýere düşmek, azaşmak.

  • Guma oduna gidençagalaryň biri ýitipdir.

 3. Görünmez bolmak, bozulmak, öçmek.

  • Ol çylgamlar gitdikçe inçelip ahyrsoňy çölde ýitip gidýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Köp wagt geçmegi bilen, ýazylan hatlar kagyzyň ýüzünden ýitip gidipdir.

garasy ýitmek

seret gara

 • Şiziň garaňyz ýitmänkä, men yzyňyzdan ýeterin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gözden ýitmek

seret göz

 • Ýeke keýigiň jyrrardylyp, arany açyp, gözden ýitip barýandygyny saýgardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • ýitdi
 • ýitdi-de
 • ýitdigimiz
 • ýitdigiçe
 • ýitdik
 • ýitdiler
 • ýitdim
 • ýitdimi
 • ýitdiň
 • ýiten
 • ýitende
 • ýitenden
 • ýitendigi
 • ýitendigini
 • ýitendiginiň
 • ýitendir
 • ýiteni
 • ýitenim
 • ýiteninden
 • ýitenine
 • ýitenini
 • ýiteniniň
 • ýiteniň
 • ýitenler
 • ýitenleri
 • ýitenlerinden
 • ýitenleriň
 • ýitenligi
 • ýitenmiş
 • ýitenok
 • ýitensoň
 • ýiter
 • ýiterdi
 • ýiterdim
 • ýiterini
 • ýitermi
 • ýitesim
 • ýiteýin
 • ýitibem
 • ýitip
 • ýitipdi
 • ýitipdiler
 • ýitipdir
 • ýitipdir-de
 • ýitipdirler
 • ýitjek
 • ýitjekdigine
 • ýitjekleriň
 • ýitme
 • ýitmedi
 • ýitmedik
 • ýitmedim
 • ýitmegi
 • ýitmegidir
 • ýitmeginde
 • ýitmeginden
 • ýitmegine
 • ýitmegini
 • ýitmeginiň
 • ýitmejek
 • ýitmek
 • ýitmekligi
 • ýitmekligine
 • ýitmese
 • ýitmeseň
 • ýitmesi
 • ýitmesin
 • ýitmez
 • ýitmezdir
 • ýitmezligi
 • ýitmezligine
 • ýitmezligini
 • ýitmezligiň
 • ýitmezlik
 • ýitmeýär
 • ýitmeýärdi
 • ýitmeýärler
 • ýitmiş
 • ýitmäge
 • ýitmän
 • ýitmändi
 • ýitmändigi
 • ýitmändiler
 • ýitmändir
 • ýitse
 • ýitse-de
 • ýitsem
 • ýitseň
 • ýitsin
 • ýitsinmi
 • ýitäýdi
 • ýitäýse
 • ýitýän
 • ýitýändigini
 • ýitýänligi
 • ýitýänçä
 • ýitýär
 • ýitýärdi
 • ýitýärdiler
 • ýitýärler