ýitirmek ýi‧tir‧mek işlik

 1. Bir zady ýogaltmak, gaçyrmak.

  • Çakgymy ýitirdim.

 2. Zyýan çekmek, zelel görmek.

  • Sen bütin bir ýylyňy ýitirdiň. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Müsüriň faraonlary özleriniň Siriýadaky mülklerini ýitiripdirler. (Gadymy dünýä taryhy)

 3. Güýjüňi ýoklamak, ölüm-ýitime sezewar bolmak.

  • Iňlisler şol söweşe goşulan güýçleriniň segsen prosentini ýitirdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şol söweşde artyk birnäçe nökerini ýitirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

abraýyňy ýitirmek

Iliň hormatlamagyndan mahrum bolmak, biabraý bolmak, hormatyňy gaçyrmak.

adamçylygy ýitirmek

seret adamçylyk

 • Adamçylygyny ýitirip, ýyrtyjylyk üçin ýallanýan bir topar aňmaz itler! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

aňyny ýitirmek

seret

el-aýagyňy ýitirmek

seret el

 • Synçy geljek -- diýeninden özini tutup bilmän, elini-aýagyny ýitirip başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

iş ukybyny ýitirmek

seret

 • Iş ukybyny ýitiren garrylara uly kömek berilýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

mal ýitirmek

Küşt oýnunda malyňy mugt aldyrmak, malyňy gidermek.

 • Şeýleliklede ol oýnuň ahyrynda ýalňyşlyk goýberip, bir malyny ýitirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

özüňi ýitirmek

seret öz

 • Aýsoltana näme jogap berjegini bilmän, özüni ýitirmek bilen, piliniň sapyny sypamagyny dowam etdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Türkmen telpegine gözi düşen duşmanlar olardan sustlary basylyp, özlerini ýitirýämişler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýitirip tapan ýaly

seret tapmak

 • Ýitirip tapan ýaly onuň bilen içgin-içgin elleşip, saglyk-amanlyk soraşdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ýitirdi
 • ýitirdik
 • ýitirdiler
 • ýitirdim
 • ýitirdim-de
 • ýitirdimi
 • ýitirdiň
 • ýitirdiňiz
 • ýitirdiňizmi
 • ýitirdiňmi
 • ýitiren
 • ýitirende
 • ýitirenden
 • ýitirendigi
 • ýitirendigine
 • ýitirendigini
 • ýitirendikleri
 • ýitirendiklerine
 • ýitirendir
 • ýitirene
 • ýitireni
 • ýitirenim
 • ýitirenimizde
 • ýitireninden
 • ýitirenine
 • ýitireniň
 • ýitirenlere
 • ýitirenlerinde
 • ýitirenlerinden
 • ýitirenlerini
 • ýitirenleriň
 • ýitirenligi
 • ýitirenlik
 • ýitirenmi
 • ýitirenok
 • ýitirer
 • ýitirere
 • ýitirerin
 • ýitireris
 • ýitirerlik
 • ýitirersiň
 • ýitirersiňiz
 • ýitirip
 • ýitiripdi
 • ýitiripdiler
 • ýitiripdim
 • ýitiripdir
 • ýitiripdirin
 • ýitiripdirler
 • ýitiripsiň
 • ýitirjege
 • ýitirjegi
 • ýitirjegini
 • ýitirjegiň
 • ýitirjegiňiz
 • ýitirjek
 • ýitirme
 • ýitirmedi
 • ýitirmedik
 • ýitirmedikler
 • ýitirmedim
 • ýitirmediň
 • ýitirmegi
 • ýitirmegidir
 • ýitirmeginde
 • ýitirmeginden
 • ýitirmegine
 • ýitirmegini
 • ýitirmeginiň
 • ýitirmegiň
 • ýitirmejek
 • ýitirmek
 • ýitirmekden
 • ýitirmekleri
 • ýitirmeklerine
 • ýitirmeklige
 • ýitirmekligi
 • ýitirmeklik
 • ýitirmeli
 • ýitirmelidir
 • ýitirmese-de
 • ýitirmeseň
 • ýitirmesi
 • ýitirmesin
 • ýitirmesinden
 • ýitirmez
 • ýitirmezden
 • ýitirmezdi
 • ýitirmezim
 • ýitirmezligi
 • ýitirmezligine
 • ýitirmezlik
 • ýitirmeýän
 • ýitirmeýändikleri
 • ýitirmeýändiklerini
 • ýitirmeýär
 • ýitirmeýärdi
 • ýitirmeýärin
 • ýitirmeýärler
 • ýitirmäge
 • ýitirmäliň
 • ýitirmän
 • ýitirmändi
 • ýitirmändiler
 • ýitirmändir
 • ýitirmändirler
 • ýitirmänem
 • ýitirmäň
 • ýitirse
 • ýitirse-de
 • ýitirsegem
 • ýitirsem
 • ýitirsene
 • ýitirseň
 • ýitirseňem
 • ýitirseňiz
 • ýitiräýjek
 • ýitiräýmegim
 • ýitiräýmegimiz
 • ýitiräýmeginiň
 • ýitiräýmekden
 • ýitiräýsem
 • ýitiräýseň
 • ýitirýän
 • ýitirýändigi
 • ýitirýändigine
 • ýitirýändigini
 • ýitirýändikleri
 • ýitirýändiklerini
 • ýitirýändir
 • ýitirýändirler
 • ýitirýäni
 • ýitirýänleriň
 • ýitirýänligi
 • ýitirýänçä
 • ýitirýär
 • ýitirýär-de
 • ýitirýärdi
 • ýitirýärdiler
 • ýitirýäris
 • ýitirýärler
 • ýitirýärsiň
 • ýitirýärsiňiz