ýetmek ýet‧mek işlik

 1. Öňden gidip barýan ýa-da gaçyp barýan bilen deňleşmek.

  • Aýlaryň şatlygna bilbil heň etdi, Şol wagt ýeňseden bir göwre ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Meýdan içre ýetdiň bedew harladyp, Ylgaw edip, at alnyny derledip. («Görogly» eposy)

 2. Bir ýere barmak, belli bir ýere baryp ýetişmek.

  • Towşan bolsa, şol gaçyşyna bir gür jeňňellige ýetip, ýapraklaryň aşagynda gizlenip, özüni bilmän köp ýatypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 3. Paý düşmek, belli bir mukdarda berilmek.

  • Bu öten agşamky oljadan ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Ýeterlik bolmak, geregiçe bolmak.

  • Ýer gyt däl welin, hany suw ýetýärmi? (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bişirilen nahar hemmelere ýetdi.

 5. Almak, edinmek, gazanmak.

  • Bu zatlara ýetmek üçin diňe işlemek gerekdigine ol düşünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 6. Biriniň ýa-da bir zadyň täsiri geçmek, güýçli täsir etmek, sebäp bolmak.

  • Bu işin Göroglydan ýetenini aňlady. («Görogly» eposy)

  • Durdynyň ajy sözi Artyga kemsiz ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. Uzynlyk ölçegi boýunça belli bir möçbere deň bolmak.

  • Hažžygyň uzynlygy metr ýaryma ýetýär. («Mydam taýýar» gazeti)

 8. Ýaşy, wagty, möhleti belli bir çene barmak.

  • Türkmenistan ýetdi on bäş ýaşyna. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

akyly ýetmek

seret akyl

 • Ol indi ep-esli çaga bolupdyr, her bir zada akyly ýetýär.

arzuwa ýetmek

seret arzuw

 • Arzuwyňyza ýetmek üçin şu wagtlardan taryh sapagyny oňat öwrenmek gerek. («Mydam Taýýar» gazeti)

gözüň ýetmek

seret göz

 • Şu meselede baş çykarmaz ýaly çylşyrymly zat ýoguna gözüm ýetýä. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

maksada ýetmek

myrada ýetmek

Arzuwyňa, maksadyňa ýetmek.

neşesi ýetmek

seret neşe

ýigit ýetmek

seret ýigit

 • Iliň seniň ýaly ýigit ýeten ogullary ot gorsaýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýüki ýetmek

seret ýük

 • Ýüküň ýeter gyjyt, gepden, Şonda meni bagyşla sen! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

ýüňi ýetmek

seret ýüň


Duş gelýän formalary
 • ýetdi
 • ýetdi-de
 • ýetdigi
 • ýetdigim
 • ýetdiginden
 • ýetdigiçe
 • ýetdik
 • ýetdik-de
 • ýetdiler
 • ýetdim
 • ýetdim-de
 • ýetdimi
 • ýetdiň
 • ýeteli
 • ýeteliň
 • ýetemok
 • ýeten
 • ýetende
 • ýetenden
 • ýetendigi
 • ýetendiginden
 • ýetendigine
 • ýetendigini
 • ýetendiginiň
 • ýetendikleri
 • ýetendiklerine
 • ýetendiklerini
 • ýetendir
 • ýetene
 • ýetenem
 • ýeteni
 • ýetenim
 • ýetenimde
 • ýetenimden
 • ýetenimi
 • ýetenimizde
 • ýetenimizden
 • ýeteninde
 • ýeteninden
 • ýetenine
 • ýetenini
 • ýeteniň
 • ýeteniňde
 • ýeteniňden
 • ýeteniňi
 • ýeteniňizde
 • ýetenler
 • ýetenlerde
 • ýetenlerdir
 • ýetenlerem
 • ýetenleri
 • ýetenlerinde
 • ýetenlerinden
 • ýetenlerini
 • ýetenleriniň
 • ýetenleriň
 • ýetenligi
 • ýetenlikde
 • ýetenmiş
 • ýetenok
 • ýetenokdy
 • ýetenoklar
 • ýetenokmy
 • ýetensoň
 • ýeter
 • ýeter-de
 • ýeterde
 • ýeterden
 • ýeterdi
 • ýeterdik
 • ýeterdiler
 • ýeterdim
 • ýetere
 • ýeterin
 • ýeterinden
 • ýeterine
 • ýeteris
 • ýeterkä
 • ýeterler
 • ýeterlermi
 • ýeterli
 • ýeterlik
 • ýeterlikdi
 • ýeterlikdir
 • ýeterlikmi
 • ýetermi
 • ýetermikä
 • ýetersiň
 • ýetesi
 • ýetesiňiz
 • ýeteýin
 • ýetgin
 • ýetibem
 • ýetip
 • ýetipdi
 • ýetipdiler
 • ýetipdir
 • ýetipdir-de
 • ýetipdiris
 • ýetipdirler
 • ýetipsiň
 • ýetiň
 • ýetjegem
 • ýetjegi
 • ýetjegim
 • ýetjegime
 • ýetjegine
 • ýetjegini
 • ýetjeginiň
 • ýetjegiňe
 • ýetjek
 • ýetjekden
 • ýetjekdi
 • ýetjekdigi
 • ýetjekdigime
 • ýetjekdigine
 • ýetjekdigini
 • ýetjekdir
 • ýetjekler
 • ýetjekligi
 • ýetjekmi
 • ýetme
 • ýetmedi
 • ýetmedige
 • ýetmedigi
 • ýetmedigine
 • ýetmedigini
 • ýetmedigiň
 • ýetmedik
 • ýetmedikler
 • ýetmediklerden
 • ýetmediklere
 • ýetmedikleri
 • ýetmediklerine
 • ýetmedikleriniň
 • ýetmedikleriň
 • ýetmedim
 • ýetmedimi
 • ýetmegi
 • ýetmegidir
 • ýetmegim
 • ýetmeginde
 • ýetmeginden
 • ýetmegine
 • ýetmegini
 • ýetmeginiň
 • ýetmegiň
 • ýetmegiňi
 • ýetmejegi
 • ýetmejegine
 • ýetmejegini
 • ýetmejek
 • ýetmejekdigi
 • ýetmejekdigine
 • ýetmejekdigini
 • ýetmejekleri
 • ýetmek
 • ýetmekde
 • ýetmekden
 • ýetmekdi
 • ýetmekdir
 • ýetmekleri
 • ýetmeklerini
 • ýetmeklige
 • ýetmekligi
 • ýetmekligine
 • ýetmekligini
 • ýetmekliginiň
 • ýetmekligiň
 • ýetmeklik
 • ýetmeklikden
 • ýetmeklikdir
 • ýetmekçi
 • ýetmeler
 • ýetmeleri
 • ýetmelerine
 • ýetmelerini
 • ýetmeleriniň
 • ýetmeleriň
 • ýetmeli
 • ýetmelidi
 • ýetmelidigine
 • ýetmelidigini
 • ýetmelidim
 • ýetmelidir
 • ýetmelimi
 • ýetmeris
 • ýetmersiň
 • ýetmese
 • ýetmese-de
 • ýetmeselerem
 • ýetmesem
 • ýetmeseň
 • ýetmesi
 • ýetmesin
 • ýetmesinde
 • ýetmesini
 • ýetmez
 • ýetmezden
 • ýetmezdi
 • ýetmezdir
 • ýetmezi
 • ýetmezimden
 • ýetmezimi
 • ýetmezinden
 • ýetmezine
 • ýetmezini
 • ýetmeziniň
 • ýetmeziň
 • ýetmeziňi
 • ýetmezler
 • ýetmezligi
 • ýetmezliginde
 • ýetmezliginden
 • ýetmezligine
 • ýetmezligini
 • ýetmezliginiň
 • ýetmezligiň
 • ýetmezlik
 • ýetmezlikde
 • ýetmezmi
 • ýetmezmikä
 • ýetmeýän
 • ýetmeýändigi
 • ýetmeýändigine
 • ýetmeýändigini
 • ýetmeýändiklerini
 • ýetmeýäne
 • ýetmeýäni
 • ýetmeýänini
 • ýetmeýänler
 • ýetmeýänlerini
 • ýetmeýänligi
 • ýetmeýänliginden
 • ýetmeýänligini
 • ýetmeýänliginiň
 • ýetmeýär
 • ýetmeýärdi
 • ýetmeýäris
 • ýetmeýärler
 • ýetmiş
 • ýetmäge
 • ýetmän
 • ýetmändi
 • ýetmändigi
 • ýetmändigine
 • ýetmändigini
 • ýetmändiler
 • ýetmändir
 • ýetmänem
 • ýetmäni
 • ýetmäninden
 • ýetmänini
 • ýetmäniň
 • ýetmänjik
 • ýetmänligi
 • ýetmänsiň
 • ýetmänsoň
 • ýetmäýin
 • ýetse
 • ýetse-de
 • ýetsedi
 • ýetsek
 • ýetseler
 • ýetsem
 • ýetseň
 • ýetseňiz
 • ýetsin
 • ýetäýdi
 • ýetäýen
 • ýetäýjek
 • ýetäýmegi
 • ýetäýmeginden
 • ýetäýmegiň
 • ýetäýmek
 • ýetäýmeli
 • ýetäýse
 • ýetäýsek
 • ýetäýsem
 • ýetäýseň
 • ýetäýýär
 • ýetýän
 • ýetýän-de
 • ýetýändigi
 • ýetýändiginden
 • ýetýändigine
 • ýetýändigini
 • ýetýändir
 • ýetýänem
 • ýetýäni
 • ýetýänini
 • ýetýäniňden
 • ýetýänler
 • ýetýänleri
 • ýetýänleriň
 • ýetýänligi
 • ýetýänligini
 • ýetýänçä
 • ýetýär
 • ýetýär-de
 • ýetýärdi
 • ýetýärdiler
 • ýetýärin
 • ýetýärkä
 • ýetýärler
 • ýetýärmi
 • ýetýärsiňiz