ýetirmek ýe‧tir‧mek işlik

 1. Aradaşlykdaky bir zada uzadyp degirmek, galtaşdyrmak.

  • Gül astynda oturgyçda oturdy, Bukjaly hatyna elin ýetirdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Alyp barmak, eltmek, gowşurmak.

  • Olar alyp barýan ýüklerini wagtynda ýetirdiler.

 3. Ýeterlik etmek, deňine eltmek.

  • Senagaty uruşdan ozalky derejesine ýetirmek we ondan-da geçirmek ugrundaky hormatly işe sowet adamlarynyň hemmesi bir adam ýaly bolup girişdi. («Edebiýat»)

 4. Göçme manyda Habar bermek, duýdurmak, aýtmak.

  • Onuň şu ýerde aýdanlaryny serhede ýetirmek ýeterlik. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

bahasyny ýetirmek

seret baha

 • Ýaraglaryň bahasyny ýetirip satjagyna ynanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

göz ýetirmek

seret göz

 • Bu ýyl hasylyň bolsady ekilen ýaly boldumlydygyna öňünden gözüni ýetirip bilen Pökgeniň ökjesi has hem ýeňläpdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

häsini ýetirmek

seret

 • Iwan sag bol berip, häsini ýetirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

ýerine ýetirmek

 1. Çalmak, aýtmak (aýdym, saz).

  • «Senemiň» aýdymyny ýerine ýetirmek.

 2. Berjaý etmek, amala aşyrmak, iş ýüzüne geçirmek.


Duş gelýän formalary
 • ýetirdi
 • ýetirdi-de
 • ýetirdigi
 • ýetirdigiçe
 • ýetirdik
 • ýetirdikleri
 • ýetirdiler
 • ýetirdim
 • ýetirdimmi
 • ýetirdiň
 • ýetirdiňiz
 • ýetireli
 • ýetireliň
 • ýetiremok
 • ýetiren
 • ýetirende
 • ýetirenden
 • ýetirendigi
 • ýetirendigine
 • ýetirendigini
 • ýetirendiginiň
 • ýetirendikleri
 • ýetirendiklerinden
 • ýetirendiklerini
 • ýetirendir
 • ýetirene
 • ýetireni
 • ýetirenim
 • ýetirenimizde
 • ýetirenimizden
 • ýetireninde
 • ýetirenine
 • ýetirenini
 • ýetireniň
 • ýetireniňde
 • ýetireniňizden
 • ýetirenler
 • ýetirenlerinde
 • ýetirenlerinden
 • ýetirenlerine
 • ýetirenlerini
 • ýetirenleriň
 • ýetirenligi
 • ýetirenligiň
 • ýetirenmiş
 • ýetirenok
 • ýetirenoklar
 • ýetirensoň
 • ýetirer
 • ýetirerden
 • ýetirerdi
 • ýetirerdiňiz
 • ýetirere
 • ýetirerin
 • ýetireris
 • ýetirerler
 • ýetirerlik
 • ýetirerlikmi
 • ýetirermikä
 • ýetirersiň
 • ýetirersiňiz
 • ýetirerçe
 • ýetiresi
 • ýetiresim
 • ýetiresiň
 • ýetireýin
 • ýetireňok
 • ýetirgin
 • ýetirip
 • ýetiripdi
 • ýetiripdiler
 • ýetiripdim
 • ýetiripdir
 • ýetiripdir-de
 • ýetiripdirler
 • ýetiripmi
 • ýetiripsiň
 • ýetiriň
 • ýetirjege
 • ýetirjegi
 • ýetirjegimize
 • ýetirjegine
 • ýetirjegini
 • ýetirjeginiň
 • ýetirjegiňi
 • ýetirjek
 • ýetirjekdigi
 • ýetirjekdiginden
 • ýetirjekdigine
 • ýetirjekdigini
 • ýetirjekdikleri
 • ýetirjekdiklerini
 • ýetirme
 • ýetirmedi
 • ýetirmedige
 • ýetirmedigi
 • ýetirmedik
 • ýetirmedikleri
 • ýetirmediler
 • ýetirmedim
 • ýetirmegi
 • ýetirmegidir
 • ýetirmegime
 • ýetirmegimiz
 • ýetirmegin
 • ýetirmeginde
 • ýetirmeginden
 • ýetirmegindäki
 • ýetirmegine
 • ýetirmegini
 • ýetirmeginiň
 • ýetirmegiň
 • ýetirmegiňi
 • ýetirmegiňiz
 • ýetirmegiňizi
 • ýetirmejegine
 • ýetirmejegini
 • ýetirmejek
 • ýetirmejekdigi
 • ýetirmejekdigine
 • ýetirmejekdigini
 • ýetirmejekligi
 • ýetirmek
 • ýetirmekde
 • ýetirmekden
 • ýetirmekdi
 • ýetirmekdigini
 • ýetirmekdir
 • ýetirmekleri
 • ýetirmeklerinden
 • ýetirmeklerine
 • ýetirmeklerini
 • ýetirmekleriniň
 • ýetirmeklige
 • ýetirmekligi
 • ýetirmekligine
 • ýetirmekligini
 • ýetirmekliginiň
 • ýetirmekligiň
 • ýetirmeklik
 • ýetirmeklikde
 • ýetirmeklikdir
 • ýetirmekçi
 • ýetirmeler
 • ýetirmelere
 • ýetirmeleri
 • ýetirmeli
 • ýetirmelidi
 • ýetirmelidigi
 • ýetirmelidigimi
 • ýetirmelidigini
 • ýetirmelidir
 • ýetirmelidirler
 • ýetirmelimi
 • ýetirmerin
 • ýetirmersiň
 • ýetirmese
 • ýetirmese-de
 • ýetirmeseler
 • ýetirmesem
 • ýetirmeseň
 • ýetirmeseňiz
 • ýetirmesi
 • ýetirmesin
 • ýetirmesiniň
 • ýetirmez
 • ýetirmezden
 • ýetirmezdiler
 • ýetirmeziniň
 • ýetirmezlige
 • ýetirmezligi
 • ýetirmezligidir
 • ýetirmezliginde
 • ýetirmezligine
 • ýetirmezligini
 • ýetirmezliginiň
 • ýetirmezligiň
 • ýetirmezlik
 • ýetirmezlikde
 • ýetirmezlikdir
 • ýetirmezmikä
 • ýetirmeýän
 • ýetirmeýändigi
 • ýetirmeýändigine
 • ýetirmeýändigini
 • ýetirmeýändikleridi
 • ýetirmeýändir
 • ýetirmeýänler
 • ýetirmeýänligi
 • ýetirmeýänliginden
 • ýetirmeýänligini
 • ýetirmeýär
 • ýetirmeýärdi
 • ýetirmeýärler
 • ýetirmäge
 • ýetirmäliň
 • ýetirmän
 • ýetirmände
 • ýetirmändi
 • ýetirmändigi
 • ýetirmändigine
 • ýetirmändigini
 • ýetirmändir
 • ýetirmändirler
 • ýetirmänem
 • ýetirmäni
 • ýetirmäniň
 • ýetirmänleri
 • ýetirmänligi
 • ýetirmänligiň
 • ýetirmänmi
 • ýetirmänsiň
 • ýetirmäýin
 • ýetirmäň
 • ýetirse
 • ýetirse-de
 • ýetirsek
 • ýetirseler
 • ýetirseň
 • ýetirseňiz
 • ýetirsin
 • ýetiräýjek
 • ýetiräýmeli
 • ýetiräýmesin
 • ýetiräýmesinler
 • ýetiräýse
 • ýetiräýseň
 • ýetirýän
 • ýetirýän-de
 • ýetirýändigi
 • ýetirýändiginden
 • ýetirýändigine
 • ýetirýändigini
 • ýetirýändikleri
 • ýetirýändiklerine
 • ýetirýändiklerini
 • ýetirýändir
 • ýetirýändirler
 • ýetirýäni
 • ýetirýäniň
 • ýetirýänler
 • ýetirýänlerem
 • ýetirýänleriniň
 • ýetirýänleriň
 • ýetirýänligi
 • ýetirýänliginden
 • ýetirýänligini
 • ýetirýänliginiň
 • ýetirýänçä
 • ýetirýär
 • ýetirýärdi
 • ýetirýärdiler
 • ýetirýärdim
 • ýetirýärin
 • ýetirýäris
 • ýetirýärkä
 • ýetirýärler
 • ýetirýärmikä
 • ýetirýärsiň