ýetik ýe‧tik

 1. Bir zat barada habary bar bolan, bir zadyň anygyna ýeten, bir zada belet bolan, gowy bilýän, habarly.

  • Onuň käbir görnüşi öz berýän gürrüňine ozaldan ýetik adamynyň bolşuna meňzeýän ýaly boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Oňa hemmäň ýetik ahyry. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 2. seret ýeterlik

  • Onsuz-da olaryň dertleri özlerine ýetikdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Aýy-güni dolan, bolmaly wagtyna, derejesine ýeten (çaga hakda).

  • Ýetik dogan çaga sagdyn ösýär.

 4. Gowy, doly, mazaly.

  • Poçtalonyň aýdan sözüne ýetik düşünmedik ýaşuly: -- Näme diýdiň? -- diýip sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gawunlar ýetik bişipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetik - ýetigi.


Duş gelýän formalary
 • ýetigem
 • ýetik-de
 • ýetikdi
 • ýetikdigi
 • ýetikdigine
 • ýetikdigini
 • ýetikdir
 • ýetikligi
 • ýetikliginden
 • ýetikligini
 • ýetikmi