ýetibermek ýe‧ti‧ber‧mek işlik

seret ýeteňkirlemek

 • Ol ýetiberende, çopanlaryň iti üýrüp topuldy. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Galanyň orta biline ýetiberenlerinde, Arslanyň gözi birdenkä bir zada düşdi. (N. Jumaýew, Syrly gala)


Duş gelýän formalary
 • ýetiberdimi
 • ýetiberen
 • ýetiberende
 • ýetiberendigini
 • ýetiberenimde
 • ýetiberenimizde
 • ýetiberenlerinde
 • ýetiberenok
 • ýetiberme
 • ýetibermek
 • ýetibermänsoň
 • ýetiberýänçä
 • ýetiberýär