ýetişibildiginden ýe‧ti‧şi‧bil‧di‧gin‧den

Bar güýji bilen, çalt, aldygyna, haýdap.

  • Tüpeňiniň gundagy bilen eliniň ýetişibildiginden urýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Takyrdatmazlyga jan edip ýuwundy-da, ýetişibildiginden çokunyp we dodaklaryny sessiz gymyldadyp, ybadat etmäge durdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Onuň endamy ot ýaly gyzypdy we ýetişibildiginden: -- Eje! -- diýip gygyrýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)