ýetişdirmek ýe‧tiş‧dir‧mek işlik

 1. Idedip ösdürmek, gözegçilik edip ulaltmak, kemala getirmek.

  • Ak altynyň rekord hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin, kolhoz meýdanynda tutanýerli zähmet çekýäris. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Terbiýeläp ösdürmek.

  • Biz ony meşhur razwedkaçy edip ýetişdirerdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Wagtynda eltip bermek, öz möhletinde eltmek, gowşurmak.

  • Kim pälesini ýetişdirmese, eýgilik tamasyny etmeli däldigini hem duýdurdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Bir zady bellenen wagta taýýarlap häzir etmek.

  • Makalany şu aýda ýetişdirerin.


Duş gelýän formalary
 • ýetişdirdi
 • ýetişdirdiler
 • ýetişdirdiň
 • ýetişdirdiňiz
 • ýetişdireliň
 • ýetişdiren
 • ýetişdirendigini
 • ýetişdirendiklerine
 • ýetişdirendiklerini
 • ýetişdireniň
 • ýetişdirenler
 • ýetişdirenlerinde
 • ýetişdirenleriniň
 • ýetişdirenmiş
 • ýetişdirerdik
 • ýetişdirerdiler
 • ýetişdirerin
 • ýetişdireris
 • ýetişdirersiň
 • ýetişdirip
 • ýetişdiripdik
 • ýetişdiripdir
 • ýetişdiripdirler
 • ýetişdiripdiň
 • ýetişdirjek
 • ýetişdirjeklerini
 • ýetişdirmedik
 • ýetişdirmegi
 • ýetişdirmeginden
 • ýetişdirmeginiň
 • ýetişdirmegiň
 • ýetişdirmejek
 • ýetişdirmek
 • ýetişdirmekde
 • ýetişdirmekden
 • ýetişdirmekdir
 • ýetişdirmeklerini
 • ýetişdirmeklige
 • ýetişdirmekligi
 • ýetişdirmekligiň
 • ýetişdirmeklik
 • ýetişdirmeklikde
 • ýetişdirmeklikdir
 • ýetişdirmeli
 • ýetişdirmelidigini
 • ýetişdirmelidir
 • ýetişdirmese
 • ýetişdirmeýärdi
 • ýetişdirmäge
 • ýetişdirseler
 • ýetişdirseň
 • ýetişdirýän
 • ýetişdirýändigi
 • ýetişdirýändikleri
 • ýetişdirýändiklerini
 • ýetişdirýänler
 • ýetişdirýänliginde
 • ýetişdirýänligiňiz
 • ýetişdirýär
 • ýetişdirýärdi
 • ýetişdirýärdim
 • ýetişdirýärdiň
 • ýetişdirýäris
 • ýetişdirýärler