ýeserlik

 1. Mekirlik, hilegärlik.

  • Ýeserlikler etdi düz tutman pälin, «Pukaradyr» diýip ýazdy baý oglun. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Ýeserlik bilen, Pökgene garady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gadymky sadalykdan başga ýeserlik ýokundysyny saýgarmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol şeýle bir ýeserlik bilen mylaýymsyrady welin, komandir bu ýeserlikleriň düýp mazmunyny eýýäm aňlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Pähimlilik, ýitilik, başarnyklylyk, daşdan görüjilik, dogumlylyk.

  • Bu işde batyrlyk, gaýduwsyzlyk, edermenlik, çydamlylyk, ýeserlik hem başarjaňlyk -- hemmesi birden gerekdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol örän ykjamlyk we ýeserlik bilen göni yzyna öwrüldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýeserlik bilen gürrüň etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýeserlik - ýeserligi.


Duş gelýän formalary
 • ýeserlige
 • ýeserliginiňem
 • ýeserligiň
 • ýeserlikler
 • ýeserliklerine
 • ýeserlikleriň
 • ýeserlikli