ýeri

Geň galmagy aňladýan giriş söz.

  • Ýeri, Wüşi kel, bolup gelşiň nähili, neme habar bar? -- diýip, Elli sorady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýeri, oglum, bu gün näme getirdiň? («Mydam taýýar» gazeti)