ýele ýe‧le

Ýeliň ösýän tarapy, şemal öwüsýän tarap.

 • Özi hem onuň ýele gapdalyndap üstüne abanyp, odunyny ezmezlige çalyşýan ekeni. (Myraly)

 • Arkasy kädili bir gyz ýele ýanlaryndan suw almaga geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýelesine-ygyna düşüp bolmazlyk

Ugruna-utgasyna düşüp bolmazlyk.

 • Asyl seniň, ýeleňe-ygyňa düşer ýaly däl, kakaňda-ha şeýle häsiýet düýbünden ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Toba-tagsyr, men-ä seniň ýeleňe-ygyňa düşünip bilen däldirin. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýele-de
 • ýeleden
 • ýelem
 • ýelesi
 • ýelesin
 • ýelesini
 • ýelä
 • ýeläňden
 • ýeläňe