ýekesiremek ýe‧ke‧si‧re‧mek işlik

Özüňi ýeke duýmak, ýalňyz galyp ýüregiň gysmak, darykmak.

  • Ene mährinde şeýle bir ýakymlylyk we şirinlik bar, hatda ýekesiremek howpy onuň ýanynda hiç zat bolup galýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Belki hem wolostnoý ýekesireýändir? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýekesiredi
  • ýekesiremek
  • ýekesiremäge
  • ýekesireýändigini
  • ýekesireýändir
  • ýekesiräp