ýekelenmek ýe‧ke‧len‧mek işlik

  1. Gür gögeren ekinleriň kä ýerinden goparylyp seýrek edilmek, ýekelemek işi geçirilmek, selçeňlenmek.

    • Birnäçe kolhozçylar gowaçanyň ýekelenmän galan ýerini ýekeleýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Köpçülik bolup biriniň üstünden düşülmek, biri ara alynmak.


Duş gelýän formalary
  • ýekelenen
  • ýekelenenden
  • ýekelenmedik
  • ýekelenmezligi
  • ýekelenmän