ýazmak ýaz‧mak 1 işlik

 1. Bir zadyň ýüzüne grafiki bellikleri, alamatlary şekillendirmek.

  • Ol elindäki galamy bilen ak kagyzyň ýüzüne nämedir bir zat ýazandan soň ýene Myradyň ýüzüne seretdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Bir eser döretmek, bir tekst düzmek.

  • Andalyp «Leýli-Mežnuny» ýazmakda halk dilini esas edinýär. («Edebiýat»)

 3. Bir zat hakda hat üsti bilen habar bermek, beýan etmek.

  • Gazetlerde pagtaçylaryň zähmet üstünlikleri hakda ýazýarlar.

 4. Bir zat üçin biriniň adyny spisoga goşmak.

ýazmak ýaz‧mak 2 işlik

 1. Düşäp goýmak, düşek atmak, düşemek.

  • Nurjahan keçä ýazandan soň, demlän çaýyny basyryp goýdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garýagdy aga çadyryň işigine brezent ýazýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gözel ýerinden turup, saçagy alyp, Altynyň öňünde ýazyp goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Ýaýradyp goýmak, pytradyp goýmak, ýaýratmak.

  • Artyk çermelgi ýeňini düýürmelgi balagyny ýazman, alaň samanyň üstüne çykyp garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Ýygyrdyny düzlemek, büzülen ýerini tekizlemek.

  • Ol galstugynyň ýygrylan ýerini ýazyp başlady. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Gatyny açmak, düýrümini ýazgyn hala öwürmek.

 5. Ökje götermek, gaçmak.

  • Gümmürdi çykan wagty men arkanlygyma ýazdym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

aýak ýazmak

seret aýak

bil ýazmak

seret bil

 • Meret bilini ýazdy-da: -- Agşamyna bize gel! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ene igini bir ýana goýup, bükülen bilini ýazdy. (M. Ibrahimow, Ol Günler Geler)

dyz ýazmak

seret dyz

 • Ýylgyryp gobsundy, aýaklaryny uzadyp dyzyny ýazdy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

öýkesini ýazmak

seret öýke

 • Çerkeziň öýkesi nähili ýazjagyna akly ýetmän, birdenkä seslenenini hem duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Geregim, şonuň öýkesini ýazsaň hem biziň üçin uly sylag etdigiň! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýere ýazmak

Ýüzin ýykmak, ýykmak.

 • Bars edil ok atylan ýaly bolup, onuň üstüne zyňýar, ýere ýazyp bokurdagyndan alýar, öldürdim edip taşlap gidýär. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

ýazmak ýaz‧mak 3 işlik

[ýa:zmak]

 1. Bir zat ýerinden sypmak, çözülmek.

  • Gapan ýazypdyr, emma onuň üsti boşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň köýneginiň iligi ýazypdyr.

 2. Ýerinden çykmak, döwülmek.

  • Onuň äňi ýazaýsa nätjek, alyň, onuň agzyndaky zady! -- diýdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Ondan soň ol nädip: -- Oňurgam ýazdy-la! -- diýip gygyrmasyn. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Başka ýana sowulmak, başga tarapa öwrülmek.

  • Ondan soň gürrüň başga tarapa ýazdy. Oýnuň soňunyň çyna ýazýanyndan seniň habaryň ýokmy? (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 4. Bagdan boşamak, daňydan sypmak.

akyldan ýazmak

seret akyl

 • Sen akylyňdan ýazaýan-a dälsiň?! («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
 • ýazaly
 • ýazalyň
 • ýazam
 • ýazamok
 • ýazan
 • ýazana
 • ýazanam
 • ýazanda
 • ýazandan
 • ýazandygy
 • ýazandygymy
 • ýazandygyna
 • ýazandygyny
 • ýazandyklaryny
 • ýazandyr
 • ýazanlar
 • ýazanlary
 • ýazanlarym
 • ýazanlarymy
 • ýazanlarymyň
 • ýazanlaryna
 • ýazanlarynda
 • ýazanlaryndan
 • ýazanlaryny
 • ýazanlarynyň
 • ýazanlaryň
 • ýazanlaryňy
 • ýazanlaryňyzy
 • ýazanlygy
 • ýazanmyş
 • ýazanok
 • ýazansoň
 • ýazany
 • ýazanym
 • ýazanyma
 • ýazanymda
 • ýazanynda
 • ýazanyndan
 • ýazanyny
 • ýazanyň
 • ýazanyňda
 • ýazanyňdan
 • ýazanyňyzda
 • ýazar
 • ýazara
 • ýazardan
 • ýazardy
 • ýazardyk
 • ýazardym
 • ýazardyr
 • ýazardyň
 • ýazarlar
 • ýazarlyk
 • ýazarmyka
 • ýazarsyň
 • ýazary
 • ýazaryn
 • ýazaryna
 • ýazarys
 • ýazasy
 • ýazasym
 • ýazasyň
 • ýazaý
 • ýazaýan
 • ýazaýjak
 • ýazaýma
 • ýazaýmagy
 • ýazaýmagyň
 • ýazaýsa
 • ýazaýsady
 • ýazaýsak
 • ýazaýsaň
 • ýazaýsaňam
 • ýazaýyn
 • ýazaýynmy
 • ýazaýyň
 • ýazdam
 • ýazdy
 • ýazdy-da
 • ýazdygam
 • ýazdygymyz
 • ýazdygyňça
 • ýazdyk
 • ýazdyk-da
 • ýazdyklary
 • ýazdykça
 • ýazdylar
 • ýazdym
 • ýazdym-da
 • ýazdyr
 • ýazdyň
 • ýazdyňmy
 • ýazdyňyz
 • ýazdyňyzmy
 • ýazgyn
 • ýazjaga
 • ýazjagymy
 • ýazjagyna
 • ýazjagyny
 • ýazjagyňy
 • ýazjak
 • ýazjakdy
 • ýazjakdygy
 • ýazjakdygyna
 • ýazjakdygyny
 • ýazjakdym
 • ýazjaklar
 • ýazlary
 • ýazlarym
 • ýazlaryň
 • ýazlaryňy
 • ýazlaryňyz
 • ýazlygymyzdan
 • ýazlygyň
 • ýazlyk
 • ýazlykdy
 • ýazlyklary
 • ýazma
 • ýazma-da
 • ýazmady
 • ýazmadyk
 • ýazmadylar
 • ýazmadym
 • ýazmaga
 • ýazmaga-da
 • ýazmagam
 • ýazmagy
 • ýazmagymy
 • ýazmagymyň
 • ýazmagyna
 • ýazmagynda
 • ýazmagyndan
 • ýazmagyny
 • ýazmagyň
 • ýazmagyňyz
 • ýazmagyňyzy
 • ýazmajagam
 • ýazmajagyny
 • ýazmajak
 • ýazmajakmyka
 • ýazmak
 • ýazmakda
 • ýazmakdan
 • ýazmakdyr
 • ýazmaklary
 • ýazmaklaryna
 • ýazmaklaryny
 • ýazmaklarynyň
 • ýazmaklyga
 • ýazmaklygy
 • ýazmaklygyny
 • ýazmaklygynyň
 • ýazmaklygyň
 • ýazmaklyk
 • ýazmakçy
 • ýazmalar
 • ýazmalara
 • ýazmalarda
 • ýazmalary
 • ýazmalaryna
 • ýazmalaryny
 • ýazmalarynyň
 • ýazmalaryň
 • ýazmaly
 • ýazmalydy
 • ýazmalydygy
 • ýazmalydygymy
 • ýazmalydygyny
 • ýazmalydygynyň
 • ýazmalydym
 • ýazmalydyr
 • ýazmalydyrlar
 • ýazmalyk
 • ýazmalym
 • ýazman
 • ýazmanam
 • ýazmandy
 • ýazmandylar
 • ýazmandyr
 • ýazmansoň
 • ýazmany
 • ýazmaryn
 • ýazmasa
 • ýazmasa-da
 • ýazmasam
 • ýazmasaň
 • ýazmasy
 • ýazmasyny
 • ýazmaz
 • ýazmazdan
 • ýazmazdy
 • ýazmazdym
 • ýazmazlar
 • ýazmazlyga
 • ýazmazlygy
 • ýazmazlygym
 • ýazmazlyk
 • ýazmazym
 • ýazmazyndan
 • ýazmaýan
 • ýazmaýanlar
 • ýazmaýar
 • ýazmaýardy
 • ýazmaýardylar
 • ýazmaýarlar
 • ýazmaýyn
 • ýazmaň
 • ýazsa
 • ýazsa-da
 • ýazsady
 • ýazsak
 • ýazsalar
 • ýazsam
 • ýazsamam
 • ýazsana
 • ýazsaň
 • ýazsaňyz
 • ýazsyn
 • ýazsynlar
 • ýazybam
 • ýazyp
 • ýazypdy
 • ýazypdylar
 • ýazypdym
 • ýazypdyr
 • ýazypdyr-da
 • ýazypdyrlar
 • ýazypdyryn
 • ýazypdyň
 • ýazypsyň
 • ýazyň
 • ýazýan
 • ýazýana
 • ýazýandan
 • ýazýandy
 • ýazýandygy
 • ýazýandygymyz
 • ýazýandygyny
 • ýazýandygynyň
 • ýazýandyklary
 • ýazýandyklaryny
 • ýazýandyr
 • ýazýandyrlar
 • ýazýanlar
 • ýazýanlara
 • ýazýanlarym
 • ýazýanlaryny
 • ýazýanlaryň
 • ýazýanlygyny
 • ýazýanlykda
 • ýazýanyna
 • ýazýanyndan
 • ýazýanyň
 • ýazýanyňa
 • ýazýanyňy
 • ýazýanyňyz
 • ýazýanyňyzy
 • ýazýar
 • ýazýar-da
 • ýazýardy
 • ýazýardylar
 • ýazýardym
 • ýazýardyň
 • ýazýarka
 • ýazýarlar
 • ýazýarsyň
 • ýazýarsyňyz
 • ýazýaryn
 • ýazýarys