ýazdyrmak 1 işlik

Ýazmaga mejbur etmek, biriniň ýazyp bermegini gazanmak (hat, ýazuw hakda).

 • Derrew arza ýazdyrdym, Prawleniýäniň adyna. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

ýazdyrmak 2 işlik

 1. Düşetmek, atdyrmak (düşek hakda).

 2. Ýygyrdyny düzletmek, büzülen ýerini tekizletmek, epinini dogrulatmak, gatyny açdyrmak, düýrümini ýazgyn hala öwürtmek; giň ýaýratdyrmak, pytratdyrmak (mata we ş. m. hakda).

 3. Seredip goýdurmak, serdirmek (geýim-gejim, düşek we ş. m. hakda).

ýazdyrmak 3 işlik

[ýa:zdyrmak]

 1. Bir zady ildirilen ýerinden sypdyrmak, boşatmak, çözmek.

  • Ol köýneginiň ýeňleriniň iligini ýazedyryp, penjeginiň ýeňi bilen tirseginden geçirip çermedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Iliklerini ýazdyryp, gursagyny giň açyp, hat işi bilen meşguldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Ýerinden çykarmak, döwmek.

  • Onuň äňini ýazdyrdyňyz! -- diýdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Aşyklyny ýazdyrmak.

 3. Göçme manyda Başga ýana sowmak, öwürmek (gep, gürrüň we ş. m. hakda).

  • Atajanow bir gezek oňa bir ýanyny oýna, ikinji taýyny çyna ýazdyryp jogap gaýtarypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oňa bir topar soraglar berip, gürrüňini gök ekinçilikden ýazdyrdym. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 4. Daňydan boşatmak, daňydan aýyrmak.

  • Ýük ýazdyryp, yssy ýatyşýança garaşmajak, alaç ýok! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Menzilme-menzil düşläp, ýük ýazdyrýarys. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

gulagyňy ýazdyrmak

seret gulak

 • Kimisi tüpeňine ok salýar, kimisi nyşana çenäp gulagyny ýazdyrýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýazdyralyň
 • ýazdyran
 • ýazdyranda
 • ýazdyrandyr
 • ýazdyranok
 • ýazdyransoň
 • ýazdyranyň
 • ýazdyrarlar
 • ýazdyraýan
 • ýazdyraýmak
 • ýazdyraýsa
 • ýazdyraýsak
 • ýazdyrdy
 • ýazdyrdy-da
 • ýazdyrdyk
 • ýazdyrdylar
 • ýazdyrdym
 • ýazdyrdyňyz
 • ýazdyrjagyny
 • ýazdyrjak
 • ýazdyrjakdygyňyzy
 • ýazdyrma
 • ýazdyrmadym
 • ýazdyrmaga
 • ýazdyrmaga-da
 • ýazdyrmagyň
 • ýazdyrmak
 • ýazdyrmakda
 • ýazdyrmaly
 • ýazdyrmalydyr
 • ýazdyrman
 • ýazdyrmasyn
 • ýazdyrmaz
 • ýazdyrmazlygy
 • ýazdyrmazlyk
 • ýazdyrmaň
 • ýazdyrsam-da
 • ýazdyrsaňyz-da
 • ýazdyryp
 • ýazdyrypdy
 • ýazdyrypdylar
 • ýazdyrypdyr
 • ýazdyrypdyrlar
 • ýazdyryň
 • ýazdyrýan
 • ýazdyrýanlarynyň
 • ýazdyrýar
 • ýazdyrýarlar
 • ýazdyrýarys