ýatyrmak ýa‧tyr‧mak işlik

 1. Uzynlygyna gyşartmak, süýndürip goýmak, kesertmek.

  • Meni göterip alyp gidip, öz öýünde bir mahmal körpeçäniň üstünde ýatyrdy. (Myraly)

  • Graf Dorrer onuň goltugyndan tutup, diwanyň üstünde ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Uka gidermek, uklatmak.

  • Çagany ýatyrmak.

 3. Ormak, ýygmak.

  • Gök deňiz ýaly meýdany ýaňlandyryp, dört sany traktor yzy senokosly ot ýatyryp ýör. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ot ýatyrmak we başga işlerde işleýän kolhozçylar gowaça otamaga çekilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Içine salyp goýmak, içine basmak (önüm duzlananda we ş. m.).

  • Pomidory duza ýatyrmak.

 5. Bes-etdirmek, duruzmak, togtatmak.

  • Men 1916-njy ýylda Horezmde bolan gozgalaňy ýatyrmaga gelen Galkinden gaçyp gaýtdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maşyny ýatyrmak.

bagtyny ýatyrmak

seret bagt

 • Näme etjek bir pahyryň çagasynyň bagtyny ýatyryp, goý, ebtini agdyrsyn ýörsün! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýatyran
 • ýatyranda
 • ýatyrandan
 • ýatyrandygy
 • ýatyrandygyny
 • ýatyrandygynyň
 • ýatyranlar
 • ýatyranlara
 • ýatyranlaryndan
 • ýatyranok
 • ýatyranoklar
 • ýatyransoň
 • ýatyrany
 • ýatyranymyzdan
 • ýatyranyndan
 • ýatyrar
 • ýatyrara
 • ýatyrardylar
 • ýatyrarlar
 • ýatyraýyn
 • ýatyrdy
 • ýatyrdy-da
 • ýatyrdyk
 • ýatyrdylar
 • ýatyrdym
 • ýatyrdyň
 • ýatyrdyňmy
 • ýatyrjagyny
 • ýatyrjak
 • ýatyrjakdygyny
 • ýatyrjakdyr
 • ýatyrma
 • ýatyrmady
 • ýatyrmadyk
 • ýatyrmadyň
 • ýatyrmaga
 • ýatyrmaga-da
 • ýatyrmagy
 • ýatyrmagyna
 • ýatyrmagyndan
 • ýatyrmagyny
 • ýatyrmagynyň
 • ýatyrmagyň
 • ýatyrmagyňyzy
 • ýatyrmak
 • ýatyrmakda
 • ýatyrmakdan
 • ýatyrmakdyr
 • ýatyrmaklaryny
 • ýatyrmaklyga
 • ýatyrmaklygy
 • ýatyrmaklygyň
 • ýatyrmaklyk
 • ýatyrmakçy
 • ýatyrmalary
 • ýatyrmalarynyň
 • ýatyrmaly
 • ýatyrmalydyr
 • ýatyrmalyň
 • ýatyrman
 • ýatyrmandyr
 • ýatyrmasaň
 • ýatyrmaz
 • ýatyrmazdan
 • ýatyrmazdy
 • ýatyrmazlyk
 • ýatyrmaýar
 • ýatyrmaýardy
 • ýatyrmyş
 • ýatyrsa
 • ýatyrsak
 • ýatyrsalar
 • ýatyrsam
 • ýatyrsaň
 • ýatyrsyn
 • ýatyrsynlar
 • ýatyryp
 • ýatyrypdylar
 • ýatyrypdyr
 • ýatyrypdyrlar
 • ýatyrýan
 • ýatyrýana
 • ýatyrýandygy
 • ýatyrýandygyny
 • ýatyrýandyklaryny
 • ýatyrýar
 • ýatyrýar-da
 • ýatyrýardy
 • ýatyrýardylar
 • ýatyrýarka
 • ýatyrýarlar
 • ýatyrýarys