ýatmak ýat‧mak işlik

 1. Bir ýerde ýa-da bir zadyň üstünde keserip gyşarmak, uzyn göwräň bilen kesermek, süýnmek.

  • Arabanyň üstüne dört gatlanan ýorgan atylyp, onuň üstünde bolsa bir aýal ýatyrdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Uka gitmek, uklamak, irkilmek.

  • Iş köp bolanda, giç ýatylýar. Giç ýat-da ir tur, alty pişegi artyk ur. (nakyl)

 3. Bir ýerde bolmak, köp wagtlap bolmak, eglenmek.

  • Şol mülhit bize duşmadyk bolsa, bizi bu sazlygyň içinde on gün ýatamyzda kim biljekdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Çaryýew birnäçe günläp keselhanada ýatmaly boldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Togtamak, kesilmek.

  • Daň saz berdi, ýel hem ýatdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Agşamky ösen şemal gijäniň ýarymynda ýatypdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 5. Süllerip solup gitmek, guramak (biýara we ş. m. hakda).

  • Suwsuzlykdan gaty horlanan gawun ýatypdyr.

 6. Syrkaw bolmak, syrkawlamak.

ýatan çöpi galdyrmazlyk

seret çöp

 • Ýatan çöpi galdyrmaýan, Halha, seret, işläp otyr. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

ýatan ýeri ýagty bolsun!

seret ýer


Duş gelýän formalary
 • ýataly
 • ýatalyň
 • ýatamok
 • ýatan
 • ýatana
 • ýatanam
 • ýatanda
 • ýatandan
 • ýatandygy
 • ýatandygym
 • ýatandygymy
 • ýatandygyna
 • ýatandygyny
 • ýatandygynyň
 • ýatandyklaryny
 • ýatandyr
 • ýatanlar
 • ýatanlara
 • ýatanlaram
 • ýatanlary
 • ýatanlaryna
 • ýatanlarynda
 • ýatanlaryndan
 • ýatanlaryny
 • ýatanlarynyň
 • ýatanlaryň
 • ýatanlygy
 • ýatanmyş
 • ýatanok
 • ýatanokdy
 • ýatanoklar
 • ýatansoň
 • ýatany
 • ýatanydyr
 • ýatanym
 • ýatanymda
 • ýatanymdan
 • ýatanymy
 • ýatanymyz
 • ýatanymyzda
 • ýatanymyzdan
 • ýatanymyzy
 • ýatanyna
 • ýatanynda
 • ýatanyndan
 • ýatanyndanmy
 • ýatanyny
 • ýatanyň
 • ýatanyňda
 • ýatanyňyz
 • ýatar
 • ýatar-da
 • ýatara
 • ýatardan
 • ýatardy
 • ýatardyk
 • ýatardylar
 • ýatardyň
 • ýatarlar
 • ýatarlarmy
 • ýatarly
 • ýatarmy
 • ýatarsyň
 • ýatary
 • ýataryn
 • ýatarys
 • ýatasy
 • ýatasym
 • ýatasyň
 • ýatasyňyz
 • ýataý
 • ýataýan
 • ýataýjak
 • ýataýmaly
 • ýataýmasa
 • ýataýmasak
 • ýataýmasam
 • ýataýsam
 • ýataýsaň
 • ýataýyn
 • ýataňok
 • ýataňokmy
 • ýatdy
 • ýatdy-da
 • ýatdygyny
 • ýatdyk
 • ýatdylar
 • ýatdym
 • ýatdymy
 • ýatdyr
 • ýatdyň
 • ýatdyň-da
 • ýatdyňmy
 • ýatdyňyz
 • ýatdyňyzmy
 • ýatgyn
 • ýatjagyna
 • ýatjagyny
 • ýatjagyň
 • ýatjak
 • ýatjakdy
 • ýatjakdygyny
 • ýatjakdygynyň
 • ýatjakdym
 • ýatjaklar
 • ýatjaklarmy
 • ýatjakmy
 • ýatma
 • ýatma-da
 • ýatmady
 • ýatmadyk
 • ýatmadym
 • ýatmadymy
 • ýatmadyň
 • ýatmaga
 • ýatmaga-da
 • ýatmagy
 • ýatmagym
 • ýatmagymyz
 • ýatmagyna
 • ýatmagyny
 • ýatmagyň
 • ýatmagyňa
 • ýatmajagyna
 • ýatmajagynyň
 • ýatmajak
 • ýatmajakdygy
 • ýatmak
 • ýatmakdan
 • ýatmaklary
 • ýatmaklaryny
 • ýatmaklygy
 • ýatmaklygyň
 • ýatmaklyk
 • ýatmakçy
 • ýatmaly
 • ýatmalydy
 • ýatmalydygy
 • ýatmalydygyna
 • ýatmalydygyny
 • ýatmalydym
 • ýatmalydyr
 • ýatmalymy
 • ýatmalyň
 • ýatman
 • ýatmanam
 • ýatmandy
 • ýatmandyr
 • ýatmansoň
 • ýatmany
 • ýatmanyma
 • ýatmarsyň
 • ýatmarsyňyz
 • ýatmarys
 • ýatmasa
 • ýatmasa-da
 • ýatmasalaram
 • ýatmasam
 • ýatmasamam
 • ýatmasana
 • ýatmasy
 • ýatmasyn
 • ýatmasyna
 • ýatmasynam
 • ýatmaz
 • ýatmazdan
 • ýatmazdy
 • ýatmazdym
 • ýatmazdyň
 • ýatmazlar
 • ýatmazlyga
 • ýatmazlygy
 • ýatmazlygyny
 • ýatmazlyk
 • ýatmazymdan
 • ýatmazyndan
 • ýatmazynyň
 • ýatmazyňdan
 • ýatmaýan
 • ýatmaýandygy
 • ýatmaýanlygy
 • ýatmaýanymy
 • ýatmaýanyňyza
 • ýatmaýar
 • ýatmaýardy
 • ýatmaýarlar
 • ýatmaýyn
 • ýatmaň
 • ýatmyş
 • ýatsa
 • ýatsa-da
 • ýatsadym
 • ýatsagam
 • ýatsak
 • ýatsalar
 • ýatsam
 • ýatsam-da
 • ýatsamam
 • ýatsana
 • ýatsaň
 • ýatsaň-da
 • ýatsaňam
 • ýatsaňyz
 • ýatsyn
 • ýatsynlar
 • ýatsynmy
 • ýatybam
 • ýatyp
 • ýatypdy
 • ýatypdylar
 • ýatypdyr
 • ýatypdyr-da
 • ýatypdyrlar
 • ýatypdyryn
 • ýatypdyrys
 • ýatypdyň
 • ýatyň
 • ýatýan
 • ýatýandygy
 • ýatýandygyny
 • ýatýandyklary
 • ýatýandyr
 • ýatýanlygy
 • ýatýanlygydyr
 • ýatýanlygyny
 • ýatýanmy
 • ýatýany
 • ýatýanyndan
 • ýatýanyny
 • ýatýança
 • ýatýar
 • ýatýardy
 • ýatýardyk
 • ýatýardylar
 • ýatýarka
 • ýatýarlar
 • ýatýarlarmy
 • ýatýarsyň
 • ýatýarys