ýatlatmak ýat‧lat‧mak işlik

[ýa:tlatmak]

Ýadyna düşürmek, ýadyna salmak, göz öňüne getirtmek.

 • Çernyşowyň ýakymly sözi Artyga hemişeki Iwan Timofeýewiçi ýatlatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Iwan Timofeýewiç, sen nämäni ýatlatmak isleýärsiň?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Söwda gaýtarmak aýyp bor, oglum! -- diýip, däneden zyýan ýetmejegini ýatlatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýatlatmak - ýatladýar, ýatladar, ýatladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýatladalyň
 • ýatladan
 • ýatladandygy
 • ýatladany
 • ýatladanyny
 • ýatladanyň
 • ýatladardylar
 • ýatladarys
 • ýatladasym
 • ýatladasymyz
 • ýatladaýdy
 • ýatladyp
 • ýatladypdy
 • ýatladypdym
 • ýatladypdyr
 • ýatladypdyrlar
 • ýatladyň
 • ýatladýan
 • ýatladýandygy
 • ýatladýandygyny
 • ýatladýandyklaryny
 • ýatladýanlygy
 • ýatladýany
 • ýatladýar
 • ýatladýardy
 • ýatladýardylar
 • ýatladýarlar
 • ýatladýaryn
 • ýatladýarys
 • ýatlatdy
 • ýatlatdylar
 • ýatlatdym
 • ýatlatdyň
 • ýatlatdyňyz
 • ýatlatjak
 • ýatlatma
 • ýatlatmadyk
 • ýatlatmaga
 • ýatlatmagy
 • ýatlatmagyma
 • ýatlatmagymy
 • ýatlatmagyna
 • ýatlatmagyny
 • ýatlatmagyň
 • ýatlatmak
 • ýatlatmakdan
 • ýatlatmakdyr
 • ýatlatmaly
 • ýatlatmalydyr
 • ýatlatmazdan
 • ýatlatmazlygy
 • ýatlatmaýan
 • ýatlatsa
 • ýatlatsa-da
 • ýatlatsak
 • ýatlatsaň
 • ýatlatsyn