ýatlamak ýat‧la‧mak işlik

[ýa:tlamak]

Ýadyňa düşürmek, ýada salmak, hakydaňa getirmek, göz öňüne getirmek.

 • Kakasynyň ölüm habary gelenden soň, Myradyň hemişekiligini ýatlany şu birinji gezekdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Ol, başyndan geçiren söweşlerini-de ýatlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Taryhy ýatlamak, gör nähili datly! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ýatlabam
 • ýatlady
 • ýatlady-da
 • ýatladygyça
 • ýatladyk
 • ýatladylar
 • ýatladylarmy
 • ýatladym
 • ýatladyň
 • ýatladyňyz
 • ýatlagyn
 • ýatlajagam
 • ýatlajak
 • ýatlaly
 • ýatlalyň
 • ýatlama
 • ýatlama-da
 • ýatlamady
 • ýatlamaga
 • ýatlamaga-da
 • ýatlamagam
 • ýatlamagy
 • ýatlamagyma
 • ýatlamagymyz
 • ýatlamagyna
 • ýatlamagyny
 • ýatlamagyň
 • ýatlamak
 • ýatlamakdan
 • ýatlamakdyr
 • ýatlamaklaryny
 • ýatlamaklyga
 • ýatlamaklyk
 • ýatlamakçy
 • ýatlamalar
 • ýatlamalara
 • ýatlamalarda
 • ýatlamalardan
 • ýatlamalary
 • ýatlamalarymy
 • ýatlamalaryna
 • ýatlamalarynda
 • ýatlamalaryny
 • ýatlamalarynyň
 • ýatlamalaryň
 • ýatlamaly
 • ýatlaman
 • ýatlamandygy
 • ýatlamansoň
 • ýatlamany
 • ýatlamanyň
 • ýatlamasa
 • ýatlamasa-da
 • ýatlamasy
 • ýatlamasyn
 • ýatlamasyna
 • ýatlamasynda
 • ýatlamasyndan
 • ýatlamasyny
 • ýatlamasynyň
 • ýatlamazdan
 • ýatlamazlar
 • ýatlamazlyga
 • ýatlamazlyk
 • ýatlamaýanlygyny
 • ýatlamaýany
 • ýatlamaýar
 • ýatlamaň
 • ýatlan
 • ýatlanda
 • ýatlandan
 • ýatlandy
 • ýatlandyr
 • ýatlanlarynda
 • ýatlanlygy
 • ýatlanok
 • ýatlansoň
 • ýatlany
 • ýatlanym
 • ýatlanymda
 • ýatlanymyzda
 • ýatlanyna
 • ýatlanynda
 • ýatlanyny
 • ýatlanyňa
 • ýatlanyňda
 • ýatlanyňy
 • ýatlanyňyzda
 • ýatlap
 • ýatlapdy
 • ýatlapdyk
 • ýatlapdym
 • ýatlapdyr
 • ýatlapdyrlar
 • ýatlapsyň
 • ýatlar
 • ýatlara
 • ýatlarda
 • ýatlardan
 • ýatlardy
 • ýatlarlar
 • ýatlarmy
 • ýatlarsyň
 • ýatlary
 • ýatlaryn
 • ýatlaryna
 • ýatlaryndan
 • ýatlaryny
 • ýatlarys
 • ýatlasa
 • ýatlasa-da
 • ýatlasak
 • ýatlasalar
 • ýatlasalaram
 • ýatlasam
 • ýatlasaň
 • ýatlasy
 • ýatlasym
 • ýatlasymyz
 • ýatlasyn
 • ýatlasyň
 • ýatlaýan
 • ýatlaýanam
 • ýatlaýandygyny
 • ýatlaýandyr
 • ýatlaýany
 • ýatlaýanym
 • ýatlaýanymyň
 • ýatlaýanyny
 • ýatlaýanyňy
 • ýatlaýar
 • ýatlaýardy
 • ýatlaýardylar
 • ýatlaýardym
 • ýatlaýarlar
 • ýatlaýarmy
 • ýatlaýarsyň
 • ýatlaýaryn
 • ýatlaýarys
 • ýatlaýsam
 • ýatlaýyn
 • ýatlaň