ýat ýat 1

[ýa:t]

Aň-düşünjede, pikirde galan zatlary huşa getirip bilmek ukyby, huş, zehin, aň, oý.

 • Bu wagtlardaky durmuş biziň ýadymyza-da düşenokdy ahyry! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýadymda bar otuz ýyllar ozallar, Şol bag ýeri tozap ýatan aýtymdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýigidiň şu durşy edil awa göz dükýän bürgüdi ýadyňa salýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýat - ýadym, ýadyň.

ýat ýat 2

[ýa:t]

 1. Öz maşgalaňdan bolmadyk, garyndaş däl, keseki, özge, nätanyş.

  • Emma Gogol Italiýada-da özüni ýat we ýeke duýýardy. (N. B. Gogol, Eserler)

  • Çaýhanada ýat adamlar hem bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Biri ýa-da bir zat bilen ýakynlygy bolmadyk, garaýşy, duýgusy, düşünjesi boýunça daş bolan, üzňe bolan.

  • Tilki üçin maşyn, elbetde, ýatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýat - ýadym, ýadyň.


Duş gelýän formalary
 • ýada
 • ýadady
 • ýadadygam
 • ýadadyk
 • ýadadymy
 • ýadam
 • ýady
 • ýady-da
 • ýadydyr
 • ýadym
 • ýadyma
 • ýadymda
 • ýadymdady
 • ýadymdadyr
 • ýadymdan
 • ýadymdanam
 • ýadymyz
 • ýadymyza
 • ýadymyzda
 • ýadymyzdadyr
 • ýadymyzdan
 • ýadyn
 • ýadyna
 • ýadynda
 • ýadyndady
 • ýadyndadyr
 • ýadyndaky
 • ýadyndan
 • ýadyny
 • ýadynyň
 • ýadyň
 • ýadyňa
 • ýadyňda
 • ýadyňdadyr
 • ýadyňdamy
 • ýadyňdan
 • ýadyňky
 • ýadyňy
 • ýadyňyza
 • ýadyňyzda
 • ýadyňyzdadyr
 • ýadyňyzdamy
 • ýadyňyzdan
 • ýat-da
 • ýatda
 • ýatdamy
 • ýatdan
 • ýatdanam
 • ýatdy
 • ýatdygyny
 • ýatdyk
 • ýatdylar
 • ýatdym
 • ýatdymy
 • ýatdymyka
 • ýatdyr
 • ýatdyň
 • ýatdyňmy
 • ýatdyňyz
 • ýatdyňyzmy
 • ýatlar
 • ýatlara
 • ýatlarda
 • ýatlardan
 • ýatlardy
 • ýatlarmy
 • ýatlary
 • ýatlary-da
 • ýatlaryn
 • ýatlaryna
 • ýatlarynda
 • ýatlaryndan
 • ýatlaryny
 • ýatlarynyň
 • ýatlaryň
 • ýatlaýyn
 • ýatly
 • ýatlygyny
 • ýatlygyň
 • ýatlyk
 • ýatmyş
 • ýatmyşam
 • ýatsyz
 • ýatça