ýasawul ýa‧sa‧wul

Könelişen söz Arçynyň buýruklaryny, permanlaryny ilata ýetirýän adam.

 • Soltansöýniň buýrugyna görä, ýasawullar Myralyny köşge alyp gelipdirler. (Myraly)

 • Arçanyň ýasawuly hut özüme kagyz getirip: -- Seniň öý salgydyň şunça- diýip, aýdyp gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ony şeýle horlap, ýenjip gelýänleriň ikisi-de arçynyň ýasawullary ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • ýasawula
 • ýasawuldan
 • ýasawullar
 • ýasawullara
 • ýasawullardan
 • ýasawullary
 • ýasawullaryna
 • ýasawullaryň
 • ýasawulmy
 • ýasawuly
 • ýasawulyny
 • ýasawulyň