ýaralamak ýa‧ra‧la‧mak işlik

Ýara salmak, ýaraly etmek.

 • Emma ol art aýagynyň birini ýere basyp bilmeýärdi, möjekler ony ýaralapdyrlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýüregini ýaralamak

seret ýürek 1

 • Şol söz Haweriň ýüregini ýaralady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • ýaralady
 • ýaraladylar
 • ýaraladyňyz
 • ýaralam
 • ýaralamaga
 • ýaralamagy
 • ýaralamagyndan
 • ýaralamagynyň
 • ýaralamak
 • ýaralamaz
 • ýaralamazlyk
 • ýaralan
 • ýaralandan
 • ýaralandy
 • ýaralandygy
 • ýaralandygyny
 • ýaralandyklaryny
 • ýaralandyr
 • ýaralanlary
 • ýaralanlaryň
 • ýaralanyna
 • ýaralap
 • ýaralapdyr
 • ýaralapdyrlar
 • ýaralapsyňyz
 • ýaralar
 • ýaralar-da
 • ýaralara
 • ýaralarda
 • ýaralardan
 • ýaralarmy
 • ýaralary
 • ýaralaryma
 • ýaralaryn
 • ýaralaryna
 • ýaralaryndan
 • ýaralaryny
 • ýaralasa-da
 • ýaralasalar
 • ýaralaýar
 • ýaralaýardylar
 • ýaralaýarlar
 • ýaralaň