ýaraglandyrmak ýa‧rag‧lan‧dyr‧mak işlik

 1. Ýarag bilen üpjün etmek, ýarag şaýyny tutdurmak.

  • Ýeke gijäniň içinde daýhan köpçüligini aýaga galdyrmak, ýaraglandyrmak hem şowuna düşmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Gerekli serişdeler bilen üpjün etmek, enjamlaşdyrmak.

  • Näme diýsene, meniň pikirime göre, ilki bilen kelläni ýaraglandyryp, onsoň eli ýaraglandyrmak gerek. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • ýaraglandyrdy
 • ýaraglandyrmaga
 • ýaraglandyrmagy
 • ýaraglandyrmagyny
 • ýaraglandyrmagyň
 • ýaraglandyrmak
 • ýaraglandyrmakda
 • ýaraglandyrmakdan
 • ýaraglandyrmaly
 • ýaraglandyrmaýar
 • ýaraglandyryp
 • ýaraglandyrypdyr
 • ýaraglandyrypdyrlar
 • ýaraglandyrýan
 • ýaraglandyrýar