ýarag ýa‧rag at

 1. Goranmak, aw etmek ýa-da bir zady kesmek we ş. m. üçin ulanylýan esbap (tüpeň, pyçak we ş. m.).

  • Ata däli, Artyga golaý baryp: -- Sapançany bäri alsana, walla! Ýaragdan oýun bolmaz ahyry! -- diýip ýalbardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nepes agany Gadamyň ýaragynyň astyna bermäň! Goý, ony başga biri operasiýa etsin! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Olaryň biri aýal- biri-de erkek adam, ýanlarynda oraklaryndan başga ýaraglarynyň ýoklugy belli. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Belli bir maksada ýetmek üçin gerekli bolan serişde.

  • Birdenkä-de Nurjan peýda bolagadan: -- Her bolar-bolmazyň eline ýarag bolup düşýän oýnatgy eneden geçýän! -- diýäýse, Akmaýa diriligine ölmezmidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň göreş ýaragyna öwrüljegine hem men ynanýaryn. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

sowuk ýarag

Pyçak, gylyç we ş. m. ýaraglar.


Duş gelýän formalary
 • ýaraga
 • ýaragam
 • ýaragdan
 • ýaragdygy
 • ýaragdygyny
 • ýaragdyr
 • ýaraglam
 • ýaraglar
 • ýaraglar-da
 • ýaraglara
 • ýaraglaram
 • ýaraglarda
 • ýaraglardan
 • ýaraglardyr
 • ýaraglary
 • ýaraglarydyr
 • ýaraglarymyz
 • ýaraglarymyzy
 • ýaraglaryn
 • ýaraglaryna
 • ýaraglarynda
 • ýaraglaryndan
 • ýaraglaryny
 • ýaraglarynyň
 • ýaraglaryň
 • ýaraglaryňyz
 • ýaraglaryňyzy
 • ýaragly
 • ýaraglylar
 • ýaraglylary
 • ýaraglylaryň
 • ýaraglylygy
 • ýaraglynyň
 • ýaraglyň
 • ýaragmy
 • ýaragsyz
 • ýaragsyzam
 • ýaragsyzyň
 • ýaragy
 • ýaragydy
 • ýaragydyr
 • ýaragym
 • ýaragymy
 • ýaragymyz
 • ýaragymyza
 • ýaragymyzdyr
 • ýaragymyzy
 • ýaragyn
 • ýaragyna
 • ýaragynam
 • ýaragyndaky
 • ýaragyndan
 • ýaragyny
 • ýaragynyň
 • ýaragyň
 • ýaragyňa
 • ýaragyňda
 • ýaragyňy
 • ýaragyňyz
 • ýaragyňyzam
 • ýaragyňyzy
 • ýaragyňyzyň