ýara ýa‧ra at

Beden dokumalarynyň kä ýerinde belli bir täsir netijesinde ýetýän şikes, bedeniň şikes ýeten ýeri.

 • Naýza bilen, gundag bilen kän urup, Bedene köp ýerden saldylar ýara. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Ýaralylaryň köpüsiniň ýarasy ýeňledi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Batyr ýarasyz bolmaz. (nakyl)

dil ýarasy

Ýakmaz söz, göwün ynjadyjy söz.

 • Gider ynjalygyň bolmaz heziliň, Diýerler bitmezmiş ýarasy diliň. (A. Kekilow, Söýgi)

ýara simlemek

Ýara zarbygyp iriňlemek, berçigip çişmek, beterlemek.

ýarasyna deglen ýaly bolmak

Gaty ynjamak, örän güýçli täsir etmek.

 • Bu söz ussahananyň müdiri Guzubaýewe biçak ýokuş degdi, onuň ýarasyna deglen ýaly boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýarasyna duz sepmek

Dert üstüne dert goýmak.

 • Ol ýaranyň üstüne duz sepen ýaly bolup duýuldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýarasyny gozgamak

Derdini gozgamak, oduny ölçermek.

 • Ýaramy gozgama, ýer çeken! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýüregine ýara salmak

seret ýürek 1


Duş gelýän formalary
 • ýarada
 • ýaradan
 • ýaradanam
 • ýaradandyr
 • ýarady
 • ýaradylar
 • ýaradym
 • ýaradymy
 • ýaradyr
 • ýaradyňyz
 • ýaralam
 • ýaralar
 • ýaralar-da
 • ýaralara
 • ýaralarda
 • ýaralardan
 • ýaralarmy
 • ýaralary
 • ýaralarym
 • ýaralaryma
 • ýaralarymyň
 • ýaralaryn
 • ýaralaryna
 • ýaralarynda
 • ýaralaryndan
 • ýaralaryny
 • ýaralarynyň
 • ýaralaryň
 • ýaraly
 • ýaralydyr
 • ýaralylar
 • ýaralylara
 • ýaralylardan
 • ýaralylary
 • ýaralylaryny
 • ýaralylaryň
 • ýaralyny
 • ýaralynyň
 • ýaralysy
 • ýaralysyny
 • ýaram
 • ýarama
 • ýaramady
 • ýaramadyk
 • ýaramadymy
 • ýaramadymyka
 • ýaramy
 • ýaramyň
 • ýaranam
 • ýarany
 • ýaranydyr
 • ýaranyň
 • ýarasy
 • ýarasyn
 • ýarasyna
 • ýarasynda
 • ýarasyndan
 • ýarasyny
 • ýarasynyň
 • ýarasynyňky
 • ýarasyz
 • ýarasyzy
 • ýaraň
 • ýaraňy
 • ýaraňyzy