ýapyşmak ýa‧pyş‧mak işlik

 1. Eliň bilen pugta tutmak, asylyşmak.

  • Men onuň düýesiniň owsaryndan ýapyşdym, berjek boldum. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meniň ýakamdan bolsa ýaňky gygyryp gelen pyýada iki eli bilen ýapyşdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ol çalasynlyk bilen baryp, ýüpe ýapyşdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Degip ýelmenmek, ýelmeşmek, tutmak.

  • Degdi-de şapba ýapyşdy, dodagym dodagyňa. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 3. Bir işi ýerine ýetirmäge ykjam girişmek.

  • Söýgüli kärine ýapyldy her kim, Beýik gurluşyga başlady halkym. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ýoly ýörän ýeňer, işi-ýapyşan. (nakyl)

 4. Ýapmaga kömekleşmek, bişirmäge kömek etmek (çörek, çelpek we ş. m. hakda).

  • Şu gün Jamaly gaýtarýarlar, şonuň çelpegini ýapyşmaga barýan! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 5. Bir zadyň üstüni örtmäge, basyrmaga kömekleşmek.

  • Tamyň üstüni ýapyşmak.

ýapraga ýapyşmak

seret ýarag

 • Ýaraglylar ýaraglaryna ýapyşdylar. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)


Duş gelýän formalary
 • ýapyşalyň
 • ýapyşan
 • ýapyşanda
 • ýapyşandan
 • ýapyşandygy
 • ýapyşandygyny
 • ýapyşanlar
 • ýapyşanlaram
 • ýapyşanlarynda
 • ýapyşanlaryň
 • ýapyşanok
 • ýapyşansoň
 • ýapyşanym
 • ýapyşanyň
 • ýapyşar
 • ýapyşara
 • ýapyşardy
 • ýapyşarlar
 • ýapyşarly
 • ýapyşaryn
 • ýapyşaýmak
 • ýapyşaýmakdan
 • ýapyşaýsam
 • ýapyşaýyn
 • ýapyşdy
 • ýapyşdy-da
 • ýapyşdyk
 • ýapyşdylar
 • ýapyşdym
 • ýapyşdym-da
 • ýapyşdyňmy
 • ýapyşgyn
 • ýapyşjagy
 • ýapyşjagyny
 • ýapyşjak
 • ýapyşma
 • ýapyşmady
 • ýapyşmadyk
 • ýapyşmadym
 • ýapyşmaga
 • ýapyşmaga-da
 • ýapyşmagy
 • ýapyşmagyma
 • ýapyşmagyn
 • ýapyşmagyna
 • ýapyşmagynda
 • ýapyşmagyň
 • ýapyşmak
 • ýapyşmakdan
 • ýapyşmakdyr
 • ýapyşmaklaryny
 • ýapyşmaklygy
 • ýapyşmaklyk
 • ýapyşmakçy
 • ýapyşmaly
 • ýapyşmalydy
 • ýapyşmalydyr
 • ýapyşmalyň
 • ýapyşman
 • ýapyşmany
 • ýapyşmanyň
 • ýapyşmarsyňyz
 • ýapyşmasa
 • ýapyşmasaň
 • ýapyşmasy
 • ýapyşmaz
 • ýapyşmaýan
 • ýapyşmaýar
 • ýapyşmaň
 • ýapyşsa
 • ýapyşsa-da
 • ýapyşsak
 • ýapyşsaň
 • ýapyşsaň-da
 • ýapyşybam
 • ýapyşyp
 • ýapyşypdy
 • ýapyşypdyr
 • ýapyşypdyrlar
 • ýapyşyň
 • ýapyşýan
 • ýapyşýandyklaryny
 • ýapyşýandyr
 • ýapyşýanlary
 • ýapyşýany
 • ýapyşýar
 • ýapyşýar-da
 • ýapyşýardy
 • ýapyşýardylar
 • ýapyşýarka
 • ýapyşýarlar
 • ýapyşýarys