ýanmak ýan‧mak işlik

 1. Ot alyp tutaşmak, otlanyp tutaşma.

  • K. Ogulgerek oduň tüsseläp ýanmagyna garaman, öýüň sepgidini çekdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Hälki ýanýan küdäniň ýanyna bardylar, emma Aýtguludan derek tapyp bilmediler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Ýagty bermek, yşyk bermek, yşyklanmak.

  • Ýalpyldap ýanýan elektrik çyralary Gumdagyň köçelerini gündizlige öwrülýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ot ýa-da başga bir gyzgyn zadyň täsiri zerarly bişip pökgermek, gabarmak, köýmek.

  • Gaýnan suwf dökülip, onuň aýagy ýanypdyr.

 4. Günüň howry zerarly garalmak.

  • Begenjiň bugdaýreňk ýüzi güne ýanypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 5. Göçme manyda Horluk çekmek, azap çekmek, jepa çekmek, gam-gussa çekmek.

  • Seni gözümem görmesin, janymam ýanmasyn! -- diýip, ony çuwalyň düýbüne goýberdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

gününe ýanmak

seret gün

oduna ýanmak

Biriniň ugrunda heläk bolmak, köýüp-bişmek.

ýoguna ýanmak

seret ýok 2

 • Munuň tizräk ýoguna ýanmak gerek! (A. Gowşudow, Mähiri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ýanam
 • ýanan
 • ýanana
 • ýananda
 • ýanandan
 • ýanandygy
 • ýanandygyny
 • ýanandyr
 • ýananlar
 • ýananlarym
 • ýananlyk
 • ýananmy
 • ýananok
 • ýanansoň
 • ýanany
 • ýananym
 • ýananyma
 • ýananymy
 • ýananynda
 • ýananyndan
 • ýananyny
 • ýananyň
 • ýananyňa
 • ýananyňmy
 • ýanar
 • ýanar-da
 • ýanardy
 • ýanardym
 • ýanarlar
 • ýanarmy
 • ýanarsyň
 • ýanary
 • ýanaryn
 • ýanaryna
 • ýanaýdy
 • ýanaýsa
 • ýanaýyn
 • ýandy
 • ýandy-da
 • ýandygy
 • ýandygyna
 • ýandygyndan
 • ýandygyny
 • ýandygynyň
 • ýandygyňy
 • ýandyk
 • ýandyklaryny
 • ýandylar
 • ýandym
 • ýandyr
 • ýandyň
 • ýangyn
 • ýanjagyny
 • ýanjak
 • ýanma
 • ýanmadyk
 • ýanmadykdan
 • ýanmadym
 • ýanmaga
 • ýanmagy
 • ýanmagydyr
 • ýanmagyma
 • ýanmagyna
 • ýanmagyndan
 • ýanmagyny
 • ýanmagynyň
 • ýanmagyň
 • ýanmajak
 • ýanmak
 • ýanmakdan
 • ýanmaklarynyň
 • ýanmaklygy
 • ýanmaklyk
 • ýanmaklykdan
 • ýanmalar
 • ýanmaly
 • ýanmalydygy
 • ýanman
 • ýanmandygyny
 • ýanmany
 • ýanmanym
 • ýanmanyň
 • ýanmasa
 • ýanmasak
 • ýanmasaň
 • ýanmasy
 • ýanmasyn
 • ýanmasyna
 • ýanmasyny
 • ýanmaz
 • ýanmazdym
 • ýanmazlygynyň
 • ýanmazlyk
 • ýanmaýan
 • ýanmaýandygym
 • ýanmaýanlygy
 • ýanmaýany
 • ýanmaýar
 • ýanmaýardy
 • ýanmaýyn
 • ýanmyş
 • ýansa
 • ýansa-da
 • ýansam
 • ýansam-da
 • ýansaň
 • ýansyn
 • ýanyp
 • ýanypdyr
 • ýanypdyr-da
 • ýanypmy
 • ýanyň
 • ýanýan
 • ýanýandygy
 • ýanýandygyna
 • ýanýandygyny
 • ýanýanlygy
 • ýanýanlygyny
 • ýanýany
 • ýanýanyny
 • ýanýar
 • ýanýardy
 • ýanýardylar
 • ýanýardym
 • ýanýarlar
 • ýanýaryn
 • ýanýarys