ýan ýan

[ýa:n]

 1. Bedeniň, göwräniň sag ýa-da çep tarapy, böwür.

  • Gaty keçaniň üstünde ýanlary agyrypü iki ýana agdarylýarlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýerden galandyr ýanymyz. Işden aýamyzok janymyz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Tarap, ugur.

  • Murgabyň iki ýany tä Mary şäherine barýança kolhoz posýology. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Olar samany bir ýana, bugdaýy bir ýana saýladylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Geýim-gejimiň we ş. m. goltukdan aşak syýyna çenli bolan aralykdaky bölegi.

  • Kürtäniň ýany.

  • Çabydyň ýany.

 4. Bir zadyň gapdaly, gapdal tarapy, ýakyny, golaýy.

  • Jany agyrmadygynyň ýanynda başym agyrýa diýme. (nakyl)

ýan bermek

 1. Ýan bermek, egrelmek.

  • Demir ýol biraz aşak epilen ýaly ýan berse-de, demirleriniň sepleri açylmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zatdan basylmak, asgynlamak, ejizlemek.

  • Mawynyň ýan berenini görenden soň bolsa: -- Şol arzuwyma ýetdim -- diýip oýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeňňe! -- diýip, ýalynjaklap, ýan berip, Öýe girip, kül üstünde oturdym. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

ýan bermezlik

Diýen etmezlik, öz diýeniňi etjek bolmaklyk, sözde basylmazlyk, asgynlamazlyk.

 • Pagtaçylyk bölüminiň başlygy ýan bermedi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

ýan ýer

seret ýer

ýan ýoldaş

seret ýoldaş

ýany ýere degmek

Bir ýüzli bolmak, ýykylmak.

 • Şu işiň ugrunda men siziň bilen tä ýanym ýere deginçä gidişerin! (A. Guwşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýasy ýanyň ýerde bolmak

Örän arkaýyn bolmak, bir zat hakda ynjalykly bolmak.

 • Myhman, seniň ýasy ýanyň ýerde bolaýsyn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýana
 • ýanady
 • ýanam
 • ýanda
 • ýandaky
 • ýandan
 • ýandandy
 • ýandy
 • ýandygy
 • ýandygyna
 • ýandygyndan
 • ýandygyny
 • ýandygynyň
 • ýandygyňy
 • ýandyk
 • ýandyklaryny
 • ýandylar
 • ýandym
 • ýandyr
 • ýandyň
 • ýanja
 • ýanlar
 • ýanlarda
 • ýanlardan
 • ýanlary
 • ýanlaryn
 • ýanlaryna
 • ýanlarynda
 • ýanlaryndady
 • ýanlaryndaky
 • ýanlaryndan
 • ýanlaryny
 • ýanlarynyň
 • ýanlaryň
 • ýanlaýyn
 • ýanly
 • ýanlydyr
 • ýanlyga
 • ýanlygy
 • ýanlygyna
 • ýanlygyndan
 • ýanlygyny
 • ýanlygyň
 • ýanlygyňy
 • ýanlyk
 • ýanmyş
 • ýansyz
 • ýansyň
 • ýany
 • ýanydy
 • ýanydyr
 • ýanym
 • ýanyma
 • ýanymam
 • ýanymda
 • ýanymdady
 • ýanymdaky
 • ýanymdan
 • ýanymy
 • ýanymyz
 • ýanymyza
 • ýanymyzda
 • ýanymyzdady
 • ýanymyzdaky
 • ýanymyzdan
 • ýanymyzdanam
 • ýanyn
 • ýanyna
 • ýanynam
 • ýanynda
 • ýanyndady
 • ýanyndadyk
 • ýanyndadyr
 • ýanyndaky
 • ýanyndakylar
 • ýanyndamy
 • ýanyndamyş
 • ýanyndan
 • ýanyndanam
 • ýanyny
 • ýanynyň
 • ýanyň
 • ýanyňa
 • ýanyňam
 • ýanyňda
 • ýanyňdadyr
 • ýanyňdaky
 • ýanyňdakylar
 • ýanyňdamy
 • ýanyňdan
 • ýanyňy
 • ýanyňyz
 • ýanyňyza
 • ýanyňyzda
 • ýanyňyzdadyr
 • ýanyňyzdan
 • ýanyňyzy
 • ýança