ýamanlamak ýa‧man‧la‧mak işlik

Birini garalamak, girini günäkär hasaplap gybatyny etmek, aýyplap gürrüňini etmek.

 • Ol mollany ýuduň häkimine ýamanlapdyr. (Myraly)

 • Seniň nämäňi ýamanlasynlar, hemme zadyň göze görnüp dur ahyryn! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Men öz kömekçilerimi ýamanlap bilmerin, çünki olaryň hemmesi öz gündelik iş normalaryy ýerine ýetirýärler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • ýamanlady
 • ýamanladyk
 • ýamanladyň
 • ýamanlajak
 • ýamanlajakdygyna
 • ýamanlajakdyr
 • ýamanlama
 • ýamanlamagy
 • ýamanlamak
 • ýamanlamaly
 • ýamanlanam
 • ýamanlandan
 • ýamanlandygyny
 • ýamanlandyr
 • ýamanlanlary
 • ýamanlap
 • ýamanlapdyr
 • ýamanlapdyrlar
 • ýamanlapsyň
 • ýamanlar
 • ýamanlary
 • ýamanlasaň
 • ýamanlasy
 • ýamanlasynlar
 • ýamanlaýan
 • ýamanlaýanlar
 • ýamanlaýar
 • ýamanlaýardy
 • ýamanlaýardylar
 • ýamanlaýarlar