ýaman 1 sypat

 1. Islenýän talaby ödemeýän, kanagatlanarly bolmadyk, gowy däl, erbet, pis.

  • «Ýaman ýerde gaý tutdy» diýenleri boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýeri Ata, pluglaryň ýaman işleýärmi? -- diýip sorady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ýamandan boýnuňy satyn al. (nakyl)

 2. Örän, gaty, juda, hetdenaşa, has.

  • Munuň aty ýaman satanlak görünýär. («Görogly» eposy)

horluk ýamanyny görmek

seret horluk

 • Şol horluk ýamanyny gören üç sany gyzyl esgeri hem şu sebäpli horlaýardylar. (A. Gowşudow, Eserler)

ýaman ada goýmazlyk

seret at 2

 • Özüni ýaman ada goýmajak bolsa, kölüň suwuny bir ýaňa çekdiriwersin! («Tokmak» žurnaly)

ýaman öwrenmek

seret öwrenmek

 • Ol bu ýerik gelmäge ýaman öwrenipdir.

ýamandan boýuňy satyn almak

Erbet adamdan gaçmak, başyňy gutarmak.

 • «Ýamandan boýuňy satyn al» diýlendir. Ony öz ugruna goýbermekden başga çäre ýokdur. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • «Ýamandan boýnuňy satyn al» diýipdirler, üzäýmek gerek, başga alaç ýok! -- diýdi. (A. Gowşudow, Eserler)

ýaman 2

Weterinariýa Düýäniň hamynyň ýuka ýerleriniň çişme keseli.


Duş gelýän formalary
 • ýaman-da
 • ýamana
 • ýamanam
 • ýamandan
 • ýamandy
 • ýamandygyny
 • ýamandyr
 • ýamanja
 • ýamanlar
 • ýamanlary
 • ýamanlyga
 • ýamanlygam
 • ýamanlygy
 • ýamanlygym
 • ýamanlygymyz
 • ýamanlygymyza
 • ýamanlygynam
 • ýamanlygynda
 • ýamanlygyndadyr
 • ýamanlygyny
 • ýamanlygynyň
 • ýamanlygyň
 • ýamanlyk
 • ýamanlykda
 • ýamanlykdan
 • ýamanlykmy
 • ýamanmy
 • ýamany
 • ýamany-da
 • ýamanyn
 • ýamanyna
 • ýamanyndan
 • ýamanyny
 • ýamanyň
 • ýamanyňky
 • ýamanyňy