ýamaşgandan ýa‧maş‧gan‧dan

[ýamaşga:ndan]

Ýene bir gezek, täzeden, gaýtadan, ýaňadan, ýamaşgan, ikilenç, ýaňadandan.

  • Köne ýamaşgandan Bozdumana mündi. («Görogly» eposy)

  • Ýamaşgandan saýlap-seçip bir gyz almasam, gözümi açyp giderin! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Eje, käýinme, ýamaşgandan gidip, sorap gelerin. (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)