ýalpak ýal‧pak sypat

 1. Çuň bolmadyk, saý (ýap, derýa we ş. m. hakda).

  • Suw burawyň töweregini ýalpajyk köle dönderipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dogrudan-da, golaýda ýalpak derýa endigan akyp ýatyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Çukur bolmadyk, telper (gap-gaç hakda).

  • Ol şol ýalpak tabaklara nahar guýup biziň öňümizde goýdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Nahar iýilýän ýalpak tabaklary görüp haýran galdym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Ýüzleý.

  • Mekgejöweniň tohumlaryny gaty ýalpak ekmeli däl!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýalpak - ýalpagy.


Duş gelýän formalary
 • ýalpagyndan
 • ýalpakdan
 • ýalpakdyrlar
 • ýalpaklarda
 • ýalpaklaryna
 • ýalpaklarynda
 • ýalpaklaryndaky
 • ýalpaklyga
 • ýalpaklygy
 • ýalpaklygynda
 • ýalpaklygyny
 • ýalpaklygynyň
 • ýalpaklygyň
 • ýalpaklyk