ýalbarmak ýal‧bar‧mak işlik

Bir zat hakda haýyş edip, birine ýüz tutmak, birinden bir zady sorap, haýyş etmek.

 • Olar şeýle! -- diýip, başga ýalbarmaga we ýaňky boluşlaryndan ötünç soramaga durdular. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Jan Annaguly, maňa-da ýekeje ýola atdyrsana! -- diýip ýalbardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Hatda bir gün däl, iki gün däl, üç-dört günläp ýaka tutup ýalbaryp, öwran-öwran teklip etdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Merde ýalbarsaň-peseler, namarda ýalbarsaň-eseler. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ýalbaran
 • ýalbaranda
 • ýalbarandan
 • ýalbaranlaryndan
 • ýalbaranmyş
 • ýalbarany
 • ýalbaranyna
 • ýalbarar
 • ýalbarardy
 • ýalbarasym
 • ýalbaraý
 • ýalbaraýsa
 • ýalbaraýyn
 • ýalbardy
 • ýalbardyk
 • ýalbardylar
 • ýalbardym
 • ýalbarjak
 • ýalbarjakdy
 • ýalbarma
 • ýalbarmady
 • ýalbarmadymmy
 • ýalbarmaga
 • ýalbarmagy
 • ýalbarmagyn
 • ýalbarmagyňyzyň
 • ýalbarmak
 • ýalbarmakdan
 • ýalbarmakçy
 • ýalbarmalaryndan
 • ýalbarmaly
 • ýalbarman
 • ýalbarmanam
 • ýalbarmasyna
 • ýalbarmasynyň
 • ýalbarmaz
 • ýalbarmaýar
 • ýalbarsa
 • ýalbarsa-da
 • ýalbarsam
 • ýalbarsam-da
 • ýalbarsamam
 • ýalbarsaň
 • ýalbarsaňam
 • ýalbaryp
 • ýalbarypdy
 • ýalbarypdyr
 • ýalbarypdyrlar
 • ýalbaryň
 • ýalbarýan
 • ýalbarýanlar
 • ýalbarýança
 • ýalbarýar
 • ýalbarýardy
 • ýalbarýardylar
 • ýalbarýardym
 • ýalbarýarlar