ýakmak ýak‧mak 1 işlik

 1. Ot berdirmek, otlamak.

  • Jemal eje bolsa başyndaky ýaglygyny başga bir ýaglyk bilen çalşyryp, ojakda ot ýakmaga girişdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Gum depeleriniň arasyndan çopanlaryň ýakýan otlary Aýyň ýagtysyna zordan görünýärdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Ýakma bişersiň, gazma düşersiň. (nakyl)

 2. Yşyk etmek, ýagtylandyrmak, yşyklandyrmak.

  • Derrew çyrany ýakdylar. («Tokmak» žurnaly)

 3. Bir zadyň gyzgyny, awusy güýçli täsir etmek, ötmek.

  • Gün olaryň arkasyny ýakyp barýardy, siňekler dişleýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 4. Göwne ýaramak, halamak, söýmek.

  • Edýän işiň iliň göwnüne ýaksyn! Gaýratyňdan rähnet arygy aksyn! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 5. Göçme manyda Gaty käýitmek, ahy-zar çekdirmek, ynjytmak, agyrtmak, köýdürmek.

  • Ýöne sen meni ýakma! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gaş kakyp, göz güldürip, ýakma meni näziň bilen. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

gulaga ýakmak

seret gulak

 • Goýun diýeni Öweziň enesiniň gulagyna ýakyp gitdi. («Görogly» Eposi)

iç ýakmak

seret

janyny ýakmak

seret jan

 • Bahar bilen nepsiz diňe ýakdym jan, Gan almaga gurban bolmadym ýa-da. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

ýakmak ýak‧mak 2 işlik

Suw bermek, suw içirmek, suwdan gandyrmak.

 • Ol sygyrlary suwa ýakyp boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýakaly
 • ýakalyň
 • ýakam
 • ýakan
 • ýakana
 • ýakanda
 • ýakandygyny
 • ýakandyklaryna
 • ýakandyr
 • ýakanlar
 • ýakanlarynda
 • ýakanlygy
 • ýakanok
 • ýakanokmydy
 • ýakansoň
 • ýakany
 • ýakanyma
 • ýakanymy
 • ýakanyna
 • ýakanyň
 • ýakanyňa
 • ýakar
 • ýakara
 • ýakardy
 • ýakardyk
 • ýakarlar
 • ýakarlyk
 • ýakarmy
 • ýakarmyka
 • ýakarsyň
 • ýakary
 • ýakaryn
 • ýakarys
 • ýakasy
 • ýakaýdy
 • ýakaýmalymy
 • ýakaýyn
 • ýakdy
 • ýakdy-da
 • ýakdygy
 • ýakdygyň
 • ýakdyk
 • ýakdyk-da
 • ýakdylar
 • ýakdym
 • ýakdyr
 • ýakdyň
 • ýakdyňyz
 • ýakgyn
 • ýakjaga
 • ýakjagam
 • ýakjak
 • ýakjaklardy
 • ýakjaklaryny
 • ýakma
 • ýakmady
 • ýakmadygy
 • ýakmadygyň
 • ýakmadyk
 • ýakmadym
 • ýakmadymy
 • ýakmaga
 • ýakmaga-da
 • ýakmagam
 • ýakmagy
 • ýakmagymyň
 • ýakmagyna
 • ýakmagyň
 • ýakmajak
 • ýakmak
 • ýakmakda
 • ýakmaklyga
 • ýakmaklygy
 • ýakmaklygyň
 • ýakmaklyk
 • ýakmaklykda
 • ýakmaklykdan
 • ýakmaklykdyr
 • ýakmaly
 • ýakmalydy
 • ýakmalydygyny
 • ýakmalydyr
 • ýakmalymy
 • ýakman
 • ýakmana
 • ýakmasa
 • ýakmasa-da
 • ýakmasam
 • ýakmasaň
 • ýakmasyn
 • ýakmaz
 • ýakmaza
 • ýakmazdan
 • ýakmazlygyny
 • ýakmazlyk
 • ýakmaýan
 • ýakmaýandygyna
 • ýakmaýandygyny
 • ýakmaýanyny
 • ýakmaýar
 • ýakmaýarlar
 • ýakmaýyn
 • ýakmaň
 • ýaksa
 • ýaksa-da
 • ýaksadyň
 • ýaksalar
 • ýaksam
 • ýaksaň
 • ýaksaň-da
 • ýaksyn
 • ýakybam
 • ýakyp
 • ýakypdy
 • ýakypdyr
 • ýakypdyrlar
 • ýakyň
 • ýakýan
 • ýakýandygyny
 • ýakýandyr
 • ýakýanyň
 • ýakýar
 • ýakýar-da
 • ýakýardy
 • ýakýardylar
 • ýakýarlar
 • ýakýarsyň
 • ýakýaryn
 • ýakýarys