ýaka ýa‧ka

 1. Geýimiň boýun töweregindäki çäk açylyp edilen we şoňa berkidilen bölegi, ýeri.

  • Begenjiň köýneginiň ilikleri ýazdyrylyp, ýakasy ýatyrylypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Geliň boş oturmaň, iliň ak gaýmaly tahýasyny goýaýardy, kürte ýakasyna ýa-da çyrpa keşde çekerdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gözlerinden akýan ýaş bolsa Mähriniň ýakasyna döküldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Bir zadyň kenary, gyrasy, gyra, kenar.

  • Demir ýoluň ýakasyndaky haýatyň düýbünde bukulyp, telegrafa golaýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Säheriň şol wagty ýabyň ýakasyna çykan bir ýigit dört töweregine yhlasly seredýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 3. Tarap, töwerek, ýan.

  • Biziň ýakalara-da gara beriň ahyry!

 4. seret etek 2,3

ýaka tanatmak

Özüňi uly ile tanatmak, at gazanmak, bellenmek.

 • Derýa özüniň kiçiligine garamazdan, özüniň akýan ugrunda öz ýakasyny tanadypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýaka tutmak

Toba etmek, puşman etmek, heder etmek.

 • Ýitirdiňmi, ogurlatdyňmy, nätdiň? -- diýip, ýakasyny tutup gygyrdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Kellesini ýaýkap, ýakasyny tutdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

ýaka tutuşmak

Sene-mene edişip, biri-biriňe el garamak, uruşmak.

 • Söwdegäriň ogly bilen gyzyl adam iň soňunda ýaka tutuşdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýaka tüýkürmek

ýaka ýyrtmak

Bir zada närazy bolup garşylyk bildirmek.

 • Şeker eşdip toý sesini, Geldi ýyrtyp ýakasyny. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

 • Häbibe ýaka ýyrtyp aglady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

ýakadan tutmak

Üstünden düşmek.

 • Wiý, mama, sen-ä: «Ýagşylyga-ýamanlyk» diýen ýaly, meniň öz ýakamdan tutaýdyň! («Sowet Edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýakada
 • ýakadaky
 • ýakadan
 • ýakalar
 • ýakalara
 • ýakalarda
 • ýakalardaky
 • ýakalardan
 • ýakalary
 • ýakalaryna
 • ýakalarynda
 • ýakalaryndaky
 • ýakalaryndan
 • ýakalaryny
 • ýakalarynyň
 • ýakalaryň
 • ýakaly
 • ýakalyga
 • ýakalygy
 • ýakalygyna
 • ýakalygyny
 • ýakalygynyň
 • ýakalygyň
 • ýakalyk
 • ýakalykda
 • ýakalylar
 • ýakalyň
 • ýakam
 • ýakama
 • ýakamdaky
 • ýakamdan
 • ýakamy
 • ýakamyz
 • ýakamyzy
 • ýakany
 • ýakanymy
 • ýakanyň
 • ýakasy
 • ýakasy-da
 • ýakasydyr
 • ýakasyn
 • ýakasyna
 • ýakasynam
 • ýakasynda
 • ýakasyndaky
 • ýakasyndan
 • ýakasyndanam
 • ýakasyny
 • ýakasynyň
 • ýakasyz
 • ýakasyzdyr
 • ýakaň
 • ýakaňa
 • ýakaňda
 • ýakaňdan
 • ýakaňy
 • ýakaňyzdan