ýaşaýyş at

[ýa:şaýyş]

Ömür sürüş, durmuş, güzeran.

 • Biziň durmuşymyz we ýaşaýşymyz täzelenýär hem öňe gidýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Söýgi ýaşaýyşda süýji zat eken. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýaşaýyş - ýaşaýşym, ýaşaýşyň, ýaşaýşy.


Duş gelýän formalary
 • ýaşaýyşda
 • ýaşaýyşdaky
 • ýaşaýyşdan
 • ýaşaýyşdygyny
 • ýaşaýyşdyr
 • ýaşaýyşlary
 • ýaşaýyşlaryna
 • ýaşaýyşlaryndan
 • ýaşaýyşlaryny
 • ýaşaýyşlarynyň
 • ýaşaýyşly
 • ýaşaýşa
 • ýaşaýşam
 • ýaşaýşy
 • ýaşaýşym
 • ýaşaýşymy
 • ýaşaýşymyz
 • ýaşaýşymyza
 • ýaşaýşymyzda
 • ýaşaýşymyzy
 • ýaşaýşymyzyň
 • ýaşaýşyna
 • ýaşaýşynam
 • ýaşaýşynda
 • ýaşaýşyndaky
 • ýaşaýşyndan
 • ýaşaýşyny
 • ýaşaýşynyň
 • ýaşaýşyň
 • ýaşaýşyňa
 • ýaşaýşyňy
 • ýaşaýşyňyz