ýaňy ýa‧ňy hal

 1. Mundan bir azajyk öň, ýaňyja, ýap-ýaňy.

  • Ýaňy ukudan turan zaňňar çaýyny içmändir. («Görogly» eposy)

  • Ýaňy daň agaryp başlapdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ýaňy dogan Gün jandara lezzet beriji göwher nuruny dünýä saçdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Şu wagta çenli, bary ýogy, diňe.

  • Biziň Aşgabatdan ugralymyz ýaňy iki ýarym sagat bolupdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Çala, biraz, azajyk.

  • Howa ýaňy ýagtylyberende, Çärjew şäheriniň depesinde gümmürdi başlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mekdebiň direktory ýaňy ak sepen saçlaryny tiz-tizden sypalap, okuwçylaryň oýnap ýörüşlerine guwanç bilen syn edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýaňa
 • ýaňam
 • ýaňydan
 • ýaňydy
 • ýaňyja
 • ýaňylar
 • ýaňylara
 • ýaňylaram
 • ýaňylykda
 • ýaňymy
 • ýaňyrak
 • ýaňyrakdan