ýaýaplaşmak ýa‧ýap‧laş‧mak işlik

Köp bolup biriniň öňünde ýaramsaklyk etmek, bir näçe bolup birine ýaranjaňlyk etmek.

  • Ýaýalaşyp durmasaňyzlaň aýtjak zadyňyzy aýdyberiň!