ýüwse ýüw‧se

Tikin tikilende barmagyň ujuna geýdirilýän, teletinden, gaýyşdan edilýän ýa-da metal enjam.

  • Goýsana, gyz, ol seniň göwnüňedir -- diýip, eteginden tikýän jambörügini alyp, dyzynyň üstünde goýdy, barmagyna ýüwsesini ötürip, keşde etmäge oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ýüwseli
  • ýüwsesini
  • ýüwsäni