ýürekli sypat

  1. Gorkmazak, gaýratly, gaýduwsyz, batyr.

    • Sen ýürekli batyrsyň, bar-da şol kelläni al-da, şu halta sal -- diýip, özi gorkup gaýra çekilip durdy. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  2. Yhlas bilen, çyn ýürekden.

    • Ol buýruga tiz gopup, işe ýürekli ýapyşmagy adat edinip ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)