ýürekli ýü‧rek‧li sypat

 1. Gorkmazak, gaýratly, gaýduwsyz, batyr.

  • Sen ýürekli batyrsyň, bar-da şol kelläni al-da, şu halta sal -- diýip, özi gorkup gaýra çekilip durdy. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 2. Yhlas bilen, çyn ýürekden.

  • Ol buýruga tiz gopup, işe ýürekli ýapyşmagy adat edinip ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýüreklem
 • ýürekliler
 • ýüreklilere
 • ýüreklilige
 • ýürekliligi
 • ýürekliligimiziň
 • ýürekliligine
 • ýürekliligiň
 • ýüreklilik
 • ýüreklilikdir
 • ýüreklirägi
 • ýüreklirägini
 • ýüreklä