ýüpek ýü‧pek at

 1. Ýörite saklanýan gurçugyň pilesinden emele gelýän önüm.

  • Watan bizden ýüňi, ýüpegi köp talap edýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Mama ýüpegiň ujuny düwüji bolup işe başlady. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ýüpegi saklasaň--ýüň bolar, gözeli saklasaň -- güň. (nakyl)

 2. Ýüpekden edilen, ýüpekden taýýarlanan.

  • Ýuka ýüpek köýnekli bir gyzyň el bulaýanlygy göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüpek ýaglyk başyňda, sende görünmez çabyt. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüpek - ýüpegi.

ýüpek çekmek

Piläni gaýnadyp uç almak ýüpegi gazanda gaýnadyp ilkinji gezek işlemek.


Duş gelýän formalary
 • ýüpege
 • ýüpegi
 • ýüpeginden
 • ýüpegine
 • ýüpegini
 • ýüpeginiň
 • ýüpegiň
 • ýüpegiňiz
 • ýüpekden
 • ýüpekdi
 • ýüpekdir
 • ýüpekdirem
 • ýüpekler
 • ýüpeklerden
 • ýüpeklere
 • ýüpekleri
 • ýüpeklerini
 • ýüpekleriniň
 • ýüpekleriň
 • ýüpekleýin
 • ýüpekli