ýükletme ýük‧let‧me

  1. Ýükletme derejesi.

  2. Grammatik termin Hereketiň sözlemiň eýesi tarapyndan edilmän, onuň buýurmagy, tabşyrmagy boýunça başga biri tarapyndan edilýändigini aňladýan işlik formasy.