ýüklemek ýük‧le‧mek işlik

 1. Bir zada ýük urmak, ýük basmak.

  • Artyk alaşasyny Aşyryň kakasy Sähet golaga tabşyryp, azygyny daýhanlaryň eşeklerine ýükledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol iki sany mähnet meşigi eşege ýükledi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Göçme manyda Birine bir zady ýerine ýetirmegi tabşyrmak, bir zady etmäge borçly etmek.

  • Meniň öňki işimiň üstüne wagtlaýyn ýene bir iş ýüklediler.

günä ýüklemek

seret günä

 • Şolar ýaly haýynlaryň günäsini bolşewige ýüklemek bolmaz ahyry! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

töhmet ýüklemek

seret töhmet

 • Ol meniň boýnuma töhmet ýükläli bäri, men onuň bilen hiç wagt duşuşmadyk bolsam nätjek -- diýip, Wepa jogap berdi. (A. Gowşudow, Eserler)

üstüne ýüklemek

Bir işi ýerine ýetirmegi birine tabşyrmak.


Duş gelýän formalary
 • ýükledi
 • ýükledi-de
 • ýükledik
 • ýüklediler
 • ýükledim
 • ýüklejek
 • ýükleme
 • ýüklemegi
 • ýüklemegiň
 • ýüklemek
 • ýüklemekden
 • ýüklemeleriň
 • ýüklemeli
 • ýüklemesi
 • ýüklemäge
 • ýüklemän
 • ýüklemäni
 • ýüklesek
 • ýükleseň
 • ýükleseňem
 • ýükleýän
 • ýükleýär
 • ýükleýär-de
 • ýükleýärdi
 • ýükleýäris
 • ýükleýärler
 • ýüklän
 • ýükländigini
 • ýüklänler
 • ýüklänligi
 • ýüklänmiş
 • ýüklänsoň
 • ýükläp
 • ýükläpdir
 • ýükläpdirler
 • ýüklär
 • ýüklärdiler
 • ýüklärler
 • ýüklärlik
 • ýükläýmeli
 • ýükläýsek
 • ýükläň