ýörmetmek ýör‧met‧mek işlik

[ýö:rmetmek]

Matanyň gyrasyny gapjap, üstaşyr sanjyp tikdirmek.

  • Ýorganyň gyrasyny gelnine ýörmetdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýörmetmek - ýörmedýär, ýörmeder, ýörmedipdir.


Duş gelýän formalary
  • ýörmeden
  • ýörmediň
  • ýörmetdi