ýörmek ýör‧mek işlik

Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň dowamlylygyny, çylşyrymly häzirki zamany görkezýär.

 • Şagal dost, bar aýt, şol garryja aýal ýalan sözläp, agzyna gelenini ýaňrap ýörmesin. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Güýz guzlasa, örän gowy ýilik ýaly gatygyny iýer-de ýöreris, eje. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýörmek - ýördüm, ýördüň, ýörüpdir.


Duş gelýän formalary
 • ýördi
 • ýördügi
 • ýördügim
 • ýördügimikä
 • ýördügimiz
 • ýördügimmikä
 • ýördük
 • ýördükleri
 • ýördüler
 • ýördüm
 • ýördüň
 • ýördüňiz
 • ýöreli
 • ýöremok
 • ýören
 • ýörende
 • ýörenden
 • ýörendigi
 • ýörendiginden
 • ýörendigine
 • ýörendigini
 • ýörendiginiň
 • ýörendigiňizi
 • ýörendikleri
 • ýörendiklerinde
 • ýörendiklerinden
 • ýörendiklerine
 • ýörendiklerini
 • ýörendir
 • ýörene
 • ýörenem
 • ýöreni
 • ýörenim
 • ýörenime
 • ýörenimi
 • ýörenimiz
 • ýörenimizden
 • ýörenimizi
 • ýörenimiň
 • ýöreninden
 • ýörenine
 • ýörenini
 • ýöreniniň
 • ýöreniň
 • ýöreniňden
 • ýöreniňe
 • ýöreniňi
 • ýöreniňiz
 • ýöreniňizde
 • ýöreniňizi
 • ýöreniňmi
 • ýörenler
 • ýörenlerden
 • ýörenlerdenmikä
 • ýörenlerdir
 • ýörenlere
 • ýörenlerem
 • ýörenleri
 • ýörenlerimiz
 • ýörenlerinden
 • ýörenlerine
 • ýörenlerini
 • ýörenleriň
 • ýörenligi
 • ýörenlik
 • ýörenmikä
 • ýörenmiş
 • ýörenok
 • ýörenokdy
 • ýörenoklar
 • ýörensoň
 • ýörer
 • ýörerdi
 • ýörerdik
 • ýörerdiler
 • ýörerdim
 • ýörerdiň
 • ýörere
 • ýörerin
 • ýöreris
 • ýörerismi
 • ýörerler
 • ýörerlermi
 • ýörerli
 • ýörermikä
 • ýörersiň
 • ýörersiňiz
 • ýöresi
 • ýöresiň
 • ýörgün
 • ýörjek
 • ýörjekmi
 • ýörme
 • ýörme-de
 • ýörmedi
 • ýörmediler
 • ýörmedim
 • ýörmediň
 • ýörmegem
 • ýörmegi
 • ýörmegim
 • ýörmegimiz
 • ýörmegimizden
 • ýörmegimiň
 • ýörmegin
 • ýörmeginden
 • ýörmegine
 • ýörmegini
 • ýörmeginiň
 • ýörmegiň
 • ýörmegiňe
 • ýörmegiňi
 • ýörmejegiňe
 • ýörmek
 • ýörmekde
 • ýörmekden
 • ýörmekleri
 • ýörmeklerini
 • ýörmeklik
 • ýörmeleri
 • ýörmelerine
 • ýörmeleriniň
 • ýörmeli
 • ýörmelidi
 • ýörmelidir
 • ýörmelimi
 • ýörmemek
 • ýörmemeli
 • ýörmeris
 • ýörmersiň
 • ýörmese
 • ýörmese-de
 • ýörmesek-de
 • ýörmeseler
 • ýörmeselerem
 • ýörmesem-de
 • ýörmesene
 • ýörmeseň
 • ýörmesi
 • ýörmesin
 • ýörmesini
 • ýörmesiniň
 • ýörmesinler
 • ýörmez
 • ýörmezden
 • ýörmezdi
 • ýörmezdiler
 • ýörmezdim
 • ýörmezdiň
 • ýörmeziň
 • ýörmezler
 • ýörmezligi
 • ýörmezlik
 • ýörmeýän
 • ýörmeýändigine
 • ýörmeýändiklerine
 • ýörmeýänim
 • ýörmeýänligini
 • ýörmeýär
 • ýörmeýärdi
 • ýörmeýärdiler
 • ýörmeýärler
 • ýörmäge
 • ýörmäge-de
 • ýörmäli
 • ýörmäliň
 • ýörmän
 • ýörmändigini
 • ýörmäniň
 • ýörmänsoň
 • ýörmäýin
 • ýörmäň
 • ýörmüş
 • ýörse
 • ýörse-de
 • ýörsek
 • ýörseler
 • ýörsem
 • ýörsene
 • ýörseň
 • ýörseňem
 • ýörseňiz
 • ýörsün
 • ýörsünler
 • ýöräýen
 • ýöräýmeli
 • ýöräýseler
 • ýöräýsem
 • ýörübem
 • ýörüp
 • ýörüpdir
 • ýörüpdirin
 • ýörüpdiris
 • ýörüpdirler
 • ýörüpsiň
 • ýörüň
 • ýörýän
 • ýörýändigini
 • ýörýändir
 • ýörýänmikä
 • ýörýär
 • ýörýärdi
 • ýörýärdim
 • ýörýärdiň
 • ýörýärin
 • ýörýärkä
 • ýörýärler
 • ýörýärsiň