ýöremek ýö‧re‧mek işlik

 1. Endigan ädim ädip hereket etmek, ýol geçmek.

  • Olar her wagt burunlaryny açyp, hemişekileri ýaly parahat ýöreýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýaňky tilkijik ýol ýöräp barýarka, bir tanyş tilkä duşupdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Ýoly ýörän ýeňer, işi- ýapyşan. (nakyl)

 2. Herekete gelmek, işläp başlamak, işlemek.

  • Otly ýuwaş-ýuwaşdan ýöräp ugrady.

 3. Görkezilen ugur, düzgün boýunça hereket etmek.

  • Seniň bellän ýoluň bilen düz ýöräp, Watnmyzy gülüstana öwürdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Organizme güýçli täsir edip ýaýramak (ary, ýylan we s. m. zäheri hakda).

  • Halk arasynda: -- Içýanyň zäheri sary adama gaty ýöreýär -- diýilýär.


Duş gelýän formalary
 • ýöredi
 • ýöredi-de
 • ýöredigimiz
 • ýöredik
 • ýöredikçe
 • ýörediler
 • ýöredim
 • ýörediňiz
 • ýöregin
 • ýörejegimizi
 • ýörejegini
 • ýörejek
 • ýöreme
 • ýöreme-de
 • ýöremedi
 • ýöremedim
 • ýöremegi
 • ýöremegine
 • ýöremegini
 • ýöremegiň
 • ýöremejegine
 • ýöremek
 • ýöremekde
 • ýöremekden
 • ýöremekdir
 • ýöremeklige
 • ýöremekligi
 • ýöremekligiň
 • ýöremeklik
 • ýöremekçi
 • ýöremelerini
 • ýöremeli
 • ýöremelidi
 • ýöremelidigi
 • ýöremelidigini
 • ýöremelidiginiň
 • ýöremelidir
 • ýöremese
 • ýöremeseň
 • ýöremesi
 • ýöremesini
 • ýöremez
 • ýöremezden
 • ýöremezdi
 • ýöremezligi
 • ýöremezliginiň
 • ýöremezligiň
 • ýöremeýän
 • ýöremeýänini
 • ýöremeýär
 • ýöremeýärdi
 • ýöremäge
 • ýöremän
 • ýöremändiler
 • ýöremänem
 • ýöremäni
 • ýöremänim
 • ýöremänsoň
 • ýörese
 • ýörese-de
 • ýöresegem
 • ýöresek
 • ýöresem
 • ýöresemem
 • ýöresene
 • ýöreseň
 • ýöreseňem
 • ýöreseňiz
 • ýöresin
 • ýöreýän
 • ýöreýändigi
 • ýöreýändikleri
 • ýöreýändiris
 • ýöreýänime
 • ýöreýänimi
 • ýöreýäninden
 • ýöreýänine
 • ýöreýänini
 • ýöreýänler
 • ýöreýänleri
 • ýöreýänligindenmi
 • ýöreýär
 • ýöreýärdi
 • ýöreýärdiler
 • ýöreýärdim
 • ýöreýärler
 • ýöreýärmi
 • ýöreýärsiň
 • ýöreýärsiňiz
 • ýöräbem
 • ýöräli
 • ýöräliň
 • ýörän
 • ýörände
 • ýöränden
 • ýörändir
 • ýöräne
 • ýöränem
 • ýöräni
 • ýöränim
 • ýöränimden
 • ýöränimizden
 • ýöränimizi
 • ýöräninde
 • ýöräninden
 • ýöränini
 • ýöräniň
 • ýöräniňde
 • ýöräniňden
 • ýöräniňizden
 • ýöränler
 • ýöränlere
 • ýöränleri
 • ýöränlerinde
 • ýöränlerinden
 • ýöränlerini
 • ýöränleriň
 • ýöränligi
 • ýöränok
 • ýöränokdy
 • ýöränoklar
 • ýöränsoň
 • ýöräp
 • ýöräpdi
 • ýöräpdir
 • ýöräpdirler
 • ýöräpjik
 • ýörär
 • ýörärdi
 • ýörärdik
 • ýörärdiler
 • ýörärdim
 • ýöräre
 • ýörärin
 • ýörärler
 • ýörärsiň
 • ýörärsiňiz
 • ýöräsi
 • ýöräýen
 • ýöräýin
 • ýöräýmeli
 • ýöräýseler
 • ýöräýsem
 • ýöräň