ýöne baglaýjy kömekçisi

[ýö:ne]

 1. Mugt, pulsuz, peşgeş.

  • Bu kitaby men saňa ýöne berýärin.

 2. Keýpine, peýwagtyna, biderek, sebäpsiz.

  • Onuň gamyşlaryň arasynda gizlenip durmagy ýöne ýerden däldir. («Mydam taýýar» gazeti)

 3. «Emma, weli» diýen manylary aňladýan, garşylygy görkezýän baglaýjy.

  • Ýöne weli, garry kitabynyň tapylgysyz gowudygyny mensiz hem bilýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýöne ikimiz iýjek bolsak, agzymyza ýok hem bolmaz. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)