üzük 1

Türkmen gara öýlerinde uguň tutuş üstüne ýapylýan keçe.

 • Bir wagtlar şu jaýlaryň ornunda üzügini galgadyşyp gara öýler otyrdy, indi bolsa olaryň biri hem galmandyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Öýümiziň üzükleriniň deşiklerinden Aýyň şöhlesi bolluk bilen düşýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üzük - üzügi.

üzük 2

Bitewi däl, ýolnan, üzülen, gyrlan (ýüp we ş. m. hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üzük - üzügi.

üzük ýüp

 1. Arasy üzük.

 2. seret ara


Duş gelýän formalary
 • üzügi
 • üzügini
 • üzüginiň
 • üzügiň
 • üzükdi
 • üzükdir
 • üzükler
 • üzükleri
 • üzüklerini
 • üzükleriniň
 • üzükleriň